logo Nye metoder

ID2022_053

Zanubrutinib (Brukinsa) - Indikasjon II

Monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MZL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling.
Beslutning foreligger

Kort om siste status

Leverandøren har anmodet om en revurdering av metoden. Anmodningen om en revurdering vil etter planen behandles i Bestillerforum 22.04.2024. Beslutningen som foreligger fra Beslutningsforum er gjeldende.

Forslag

Sendt inn
17.03.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_053

Status 21.02.2024

Leverandøren har anmodet om en revurdering av metoden. Beslutningsforum for nye metoder beslutte 22.01.2024 at metoden ikke innføres (se lengre ned). Denne beslutningen er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger. 

Anmodning om revurdering_ID2022_053 (PDF) (publisert 21.02.2024) 

Etter planen vil anmodningen om revurdering behandles i Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024. Bestillerforum vil ta stilling til om det skal gis oppdrag om en ny metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et nytt prisnotat. I forkant av møtet i Bestillerforum vil Direktoratet for medisinske produkter utarbeide en egnethetsvurdering. 

***

​Metodevarsel (PDF)

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MZL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her, se sak 080-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2022
Type
Forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
04.04.2023
Ferdigstilt
18.12.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Om oppdraget

Statens legemiddelverk (SLV) har levert en metodevurdering til oppdraget (se under).

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (PDF) (publisert 14.12.2023)

Prisnotat (PDF) (datert 15.12.2023) 

Beslutning

Beslutning tatt
22.01.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.01.2024)

  1. Zanubrutinib (Brukinsa) innføres ikke som monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MSL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling.
  1. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll(PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.01.2024 under sak 004-2024.