logo Nye metoder

ID2022_066

Zanubrutinib (Brukinsa) - Indikasjon III

Monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling (R/R KLL).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_066
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av en kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som er form for blodkreft.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)
​Bestillerforum for nye metoder avbestiller nåværende oppdrag om en metodevurdering hos Statens legemiddelverk og endrer samtidig oppdrag ID2022_066 til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling (R/R KLL).​​

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 013-23.

.................................................................................................................................

​Metodevarsel (15.05.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022):
Bestillerforum for nye metoder ser behov for to oppdrag for å få samsvar med de kliniske studiene for aktuelle bruksområder og konsistens i forhold til andre oppdrag med tilsvarende legemidler. (Se sammen med ID2022_102)

Beslutning
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling (R/R KLL). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 111-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Når prisnotateter mottatt og utkvittert sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Sykehusinnkjøp HF har levert et prisnotat. Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.02.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert 27.01.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
13.03.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.03.2023)

    1. Zanubrutinib (Brukinsa) innføres som monoterapi til behandling av voksne med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling (R/R KLL).
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 13.03.2023 under sak 023-2023.