logo Nye metoder

ID2022_102

Zanubrutinib (Brukinsa) - Indikasjon IV

Monoterapi hos pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Metodevurdering pågår

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (09.10.2023) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.

Forslag

Sendt inn
20.06.2022
Sendt inn av
Bestillerforum for nye metoder
ID-nummer
ID2022_102
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av en kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som er form for blodkreft.

Metodevarsel (15.05.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022):
Bestillerforum for nye metoder ser behov for to oppdrag  for å få samsvar med de kliniske studiene for aktuelle bruksområder og konsistens i forhold til andre oppdrag med tilsvarende legemidler. (Se sammen med ID2022_066)

Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi hos pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 111-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
09.10.2023

​​​​Generell informasjon


Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (09.10.2023) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.