logo Nye metoder

ID2023_021

Zanubrutinib (Brukinsa) - Indikasjon V

Monoterapi til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.01.2023
Sendt inn av
Statens Legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_021
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av en type kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som er form for blodkreft.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)
​​En forenklet metodevurdering (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverkverk for zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandletkronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17pdelesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon. Prisnotat utarbeidet av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 013​-23.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2023
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
09.03.2023
Ferdigstilt
30.03.2023

 

Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Status
Oppdraget (notat fra Statens legemiddelverk og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.04.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat fra Statens legemiddelverk (datert 23.03.2023)

Prisnotat (datert 30.03.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2023)

    1. Zanubrutinib (Brukinsa) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon.          
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2023 under sak 041-2023.