logo Nye metoder

ID2021_010

Zanubrutinib (Brukinsa)

Behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_010
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til bruk ved en sjelden, kronisk lymfoproliferativ sykdom der B-cellene produserer store mengder protein i form av IgM.

​​​​​​​Metodevarsel

​​Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022)
Beslutningsforum for nye metoder har i møte tidligere samme dag, sak 154-2022, besluttet å innføre zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med Waldenströms makroglobulinemi (WM) som har fått minst én tidligere behandling, eller i førstelinjebehandling for pasienter som er uegnet for kjemoimmunterapi. 

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder tar saken til orientering. (Prisnotat tilstrekkelig) 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022) finner du her, se sak 189-22​


Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2​021)*
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for zanubrutinib til behandling av Waldenströms makroglobulinemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 019-21.


*Oppdraget ble endret til et prisnotat på bakgrunn av at zanabrutinib og ibrutinib er vurdert å kunne sammelignes med hverandre og inngå i samme anbud. Det er dermed vurdert at oppdraget kan gjennomføres som en ren prissammenligning med ibrutinib, som tidligere er metodevurdert og ikke innført for samme indikasjon.​


Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
28.10.2022

Status

Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 04.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​


Prisnotat (datert 28.10.2022)Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 

 

  1.  Zanubrutinib (Brukinsa) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med Waldenströms makroglobulinemi (WM) som har fått minst én tidligere behandling, eller i førstelinjebehandling for pasienter som er uegnet for kjemoimmunterapi.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.12.2022. 


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 154-20221.​