logo Nye metoder

Legemidler til behandling ved Hepatitt C

Finnish Medical Agency (FIMEA) is preparing a report on «New direct acting antivirals in the treatment of hepatitis C – potential impacts and costs of uptake in Finland». Publication date is still unknown.

The Advisory Board on Communicable Diseases in the Ministry of Social Affairs and Health is formulating a National Hepatitis C strategy. It will be finalised after publication  of FIMEA report.

 

I början av året 2016 startade Landspitalinn, Medicinaldirektoratet, SÁÁ (alkoholkliniken) och läkemedelsföretaget Gilead et 2-3 års samarbetsprojekt.  Målsättningen med projektet  är att erbjuda alla islänningar med diagnosen Hepatitis C full behandling með läkemedlet  Harvoni.

Ja: http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/serthjonusta/medferdaratak-vid-lifrarbolgu-c/

Enbart på Isländska

Finnes det eksempler på forskningsstudier/programmer innenfor hepatitt C, evt. deltakelse i internasjonalt samarbeid? :

Övan nämnt program är redan i gång och enligt planen.  Man räknar med att det är ungefär 1.000 smittade individer i Island. Nu i april 2016 har behandling hos över 200 individer börjats

 

Finnes det evalueringer/metodevurderinger/Health technology assessments som omhandler   nye legemidler mot hepatitt C (Legg ved dokumenter evt. lenker til disse):

Ja

Evt.  informasjon om status for forhandlinger og priser på nye hepatitt C-legemidler dersom dette er tilgjengelig og i den grad dette kan deles i kontaktpunktet:

Del av överenskommelsen mellan  isländska deltagare i projektet och läkemedelsföretaget Gilead.

Finansieringsansvaret for legemidler til bruk ved hepatitt C er fra 1. januar 2016 overført til de regionale helseforetak, se:

https://helsedirektoratet.no/legemidler/helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidler

 

I forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus,

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-12-646, er følgende legemidler ved hepatitt C oppført:


Olysio (Simeprevir)
Daklinza (Daklatasvir)
Sovaldi (Sofosbuvir)
Exviera (Dasabuvir)
Harvoni (Sofosbuvir og ledipasvir)
Viekirax (Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir)

Relevante lenker:

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C, utgitt av Den norske legeforening (2015):

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/hepatitt-c-utredning-og-behandling

Refusjonsrapport fra Statens legemiddelverk  «Nye legemidler til behandling av kronisk hepatitt C», 27.03.2015: http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/Helseoekonomiske%20rapporter/Documents/2016-2015/Hepatitt%20C_2015.pdf

Metodevarsel for  Grazoprevir/elbasvir (Zepatier): https://nyemetoder.no/Documents/Forslag/ID2015_054%20Metodevarsel.pdf

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har arbetet med frågan i en arbetsgrupp, NT-rådet,  och beslutat om ett nationell införande- och uppföljningsprotokoll för nationellt ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C. Landstingen har tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt de aktuella läkemedelsföretagen tecknat ett avtal om riskdelning.

 

Det finns ett nationellt införandeprotokoll:

http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Inforande-och-uppfoljningsprotokoll-for-lakemedel-mot-hepatit-C-Version-6.pdf

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett underlag för myndighetens beslut om subvention.

http://www.tlv.se/Upload/Beslut_2015/Underlag_beslut_hepatit_c.pdf

 

Aktuella priser och en beskrivning av riskdelningsavtalen finns på sid 19-20 i Införande- och uppföljningsprotokollet.

http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Inforande-och-uppfoljningsprotokoll-for-lakemedel-mot-hepatit-C-Version-6.pdf

 

Läkemedelsverket (MPA- Medical Products Agency) har publierat behandlingsiktlinjer läkemedelsbehandling av hepatit C.

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Hepatit_C_behandlingsrekommendation_2015.pdf

 

Detta område är det första i Sverige där landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt aktuella läkemedelsföretag har tecknat avtal om riskdelning för att sänka kostnaderna. Det är en modell som andra Nordiska länder kan titta på.

 

Sist oppdatert 15.11.2023