logo Nye metoder

Fagpersoner og fageksperter

Fagpersoner har viktige oppgaver og roller i Nye metoder. De kan f.eks. sende inn forslag, komme med innspill og være involvert i arbeidet med metodevurderinger.

​​Ansatte i spesialisthelsetjenesten har verdifull kunnskap og erfaring fra norsk klinisk praksis som det er behov for i Nye metoder.

Betegnelsen fagpersoner er ment å dekke personer med ulike fagutdannelser som er ansatte i helsetjenesten, f.eks. sykepleiere, leger/klinikere/medisinere, farmasøyter, bioinformatikere, radiologer og psykologer. I Nye metoder omtales fagpersoner som deltar i metodevurderingsarbeid som «fageksperter».

Det er muligheter for å involvere fagpersoner på alle trinn i prosessen i dag, men det er også bred enighet om at dette er et område som må videreutvikles.

Nye metoder og Legeforeningen har inngått en intensjonsavtale (gjeldende fra 01.03.2023) hvor Legeforeningen, gjennom de fagmedisinske foreningene, skal bidra med innspill til metoder som skal behandles i Bestillerforum for nye metoder og komme med forslag til fageksperter som kan delta i metodevurderingsarbeidet. Du kan lese mer om dette i artikkelen Videreutvikling av Nye metoder – oppfølging etter evalueringen under punkt 5. om "økt klinikerinvolvering".

Forslag

Fagpersoner har, i likhet med alle andre, anledning til å foreslå metoder for nasjonal metodevurdering. Gjennom sin kunnskap om norsk klinisk praksis bidrar de til at Nye metoder kan fange opp metoder som er relevante for spesialisthelsetjenesten. Les mer om hvordan sende inn forslag i artikkelen Forslag om nasjonale metodevurderinger.
Lokalt i helseforetakene har fageksperter også mulighet til å ta initiativ til en mini-metodevurdering. Les mer om metodevurderingsarbeidet på lokalt nivå i artikkelen Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderinger.

Innspill


Alle har anledning til å komme med innspill og tilleggsopplysninger til en metode. Det er ønskelig at innspill kommer så tidlig som mulig i prosessen slik kan de være med på å påvirke utformingen av oppdrag og det som senere blir et beslutningsgrunnlag i saken. Det er et eget skjema som brukes for å gi innspill som du finner i artikkelen Innspill til metoder.

​De regionale helseforetakene innhenter aktivt innspill fra helseforetakene til metoder som skal behandles i Bestillerforum for nye metoder, og det er etablert en egen prosess for dette. I denne prosessen benyttes det et eget innspillsskjema som skal brukes.

Det er også etablert en egen prosess for å innhente innspill fra Legeforeningens fagmedisinske foreninger til metoder før behandling i Bestillerforum. Innspillskjema som benyttes er likt utformet som for RHF-ene.

Fageksperter i metodevurderingsarbeid

Klinikere og andre fagpersoner rekrutteres av RHF-ene som fageksperter til å delta i metodevurderingsarbeidet i Nye metoder. Nasjonale metodevurderinger utgjør en viktig del av det samlede beslutningsgrunnlaget i Nye metoder. Metodevurderinger utarbeides av Direktoratet for medisinske produkter (DMP) eller Folkehelseinstituttet (FHI). Du kan lese mer om dette i artikkelen Metodevurderinger.

DMP og FHI har behov for fagkompetanse når de utarbeider nasjonale metodevurderinger, blant annet for å kvalitetssikre sentrale forutsetninger i analysene. Til de fleste metodevurderinger er det leverandøren som skal levere dokumentasjonen metodevurderingene bygger på.

Det er viktig å være klar over at formålet og innholdet i en metodevurdering skiller seg fra en nasjonal retningslinje eller veileder, som skal gi råd og anbefalinger. En metodevurdering er en systematisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget for en metode.

Rekruttering av fageksperter

Alle RHF skal ha en rekrutteringsfunksjon for fageksperter til metodevurderingsarbeidet i Nye metoder. Fageksperter til metodevurderinger i Nye metoder rekrutteres fra helseforetakene og fagekspertene rekrutteres spesifikt til hver enkelt metodevurdering. Legeforeningens fagmedisinske foreninger har mulighet til å komme med forslag til fageksperter. RHF-ene skal ha rutiner for hvordan rekrutteringsfunksjonen jobber mot underliggende HF. Bredde- og spisskompetanse samt geografisk representasjon skal ivaretas i rekrutteringen fra HF-ene.

Hvert RHF skal også ha rutiner for hvem som kan representere dem i metodevurderingsarbeidet, herunder vurdering av habilitet og bindinger, for eksempel overfor firma gjennom kliniske studier. Navn på fageksperter som har bidratt i en metodevurdering vil fremkomme i metodevurderingsrapporten når den publiseres.

Fagdirektørene i RHF-ene har besluttet at en person som har vært involvert i utarbeidelse av dokumentasjonspakken for firma til en metode, som hovedregel ikke skal rekrutteres som fagekspert til metodevurderingsarbeidet for den samme metoden. Fagdirektørene ser at det kan være tilfeller hvor det er behov for å fravike fra hovedregelen, for eksempel når det er små eller få fagmiljøer i landet. I de tilfellene påpekes det at det er ekstra viktig at det etterstrebes å ha med flere fageksperter.

Fagdirektørene i RHF-ene har understreket at deltakelse i metodevurderingsarbeid er en del av oppdraget til helseforetakene. Arbeid som fagekspert lønnes eller honoreres ikke særskilt, og leder og ansatt må avtale nærmere hvordan arbeidet blir tilpasset øvrige oppgaver.

Informasjonsskriv til fageksperter

Det er utarbeidet et Informasjonsskriv til fageksperter og ledere (v 7.0) (PDF).​
Informasjonsskrivet brukes av RHF-enes rekrutteringsfunksjoner i arbeidet med rekruttering av fageksperter fra helseforetakene.

Beslutninger og implementering

Beslutningsforum for nye metoder fatter nasjonale beslutninger om innføring eller utfasing av metoder. RHF-ene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess og kan involvere fagpersoner i disse prosessene. Beslutningene til Beslutningsforum setter rammer for hvilke metoder som er tilgjengelige i pasientbehandlingen.

De nasjonale beslutningene skal koordineres med de nasjonale faglige retningslinjene og krefthandlingsprogrammene som Helsedirektoratet har ansvar for. Helsedirektoratet knytter til seg ulike fagpersoner som bistår i arbeidet med å utarbeide og vedlikeholde innholdet i nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogram.

Sist oppdatert 16.02.2024