logo Nye metoder

FINOSE og nordisk samarbeid

De nordiske landene har i likhet med Norge nasjonale systemer. Norge samarbeider med de andre nordiske landene om helseøkonomiske vurderinger av nye legemidler gjennom FINOSE.

Her gis en beskrivelse av det nordiske FINOSE-samarbeidet og en kort presentasjon av systemene i Danmark og Sverige. Se også artikkelen om europeisk samarbeid om metodevurdering (HTAR) 

Nordisk samarbeid gjennom FINOSE

FINOSE er et nordisk samarbeid om helseøkonomiske vurderinger, der Norge samarbeider med Sverige, Finland og Danmark.

Innenfor FINOSE-samarbeidet fordeles arbeidet med den helseøkonomiske vurderingen av et nytt legemiddel mellom det norske Direktoratet for medisinske produkter (DMP), det finske legemiddelverket FIMEA, det svenske Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) og det danske Medicinrådet (DMC).

Målet er å gjennomføre metodevurderinger på legemidler raskere og gjøre prosessen med innlevering av dokumentasjon enklere og mer enhetlig for leverandørene.  

Basert på en felles vurdering, vil hvert land fatte nasjonale beslutninger i tråd med sitt nasjonale regelverk.

Bestillerforum kan be om at leverandører leverer dokumentasjon gjennom FINOSE.

Mer informasjon om FINOSE

Direktoratet for medisinske produkter gjennomfører metodevurderinger i FINOSE-samarbeidet og er kontaktpunkt for leverandører om FINOSE. 

Mer informasjon om FINOSE på DMP.no 

Informasjon om HTAR og europeisk samarbeid

Hvordan jobber de nordiske landene?

Medicinrådet i Danmark

Medicinrådet utarbeider anbefalinger og veiledere om legemidler til de fem regionene i Danmark. I november 2019 ble det besluttet at Medicinrådet skulle innføre QALY (quality adjusted life years/kvalitetsjusterede leveår) som grunnlag for sine vurderinger av nye legemidler. Den danske innkjøpsorganisasjonen, Amgros, understøtter Medicinrådet på en rekke områder. 

Les mer om systemet i Danmark:

Nasjonal innføring av nye legemidler og medisinsk teknisk utstyr i Sverige

Gjennom nasjonal innføring samarbeider Sveriges regioner for å oppnå en rettferdig, kostnadseffektiv og hensiktsmessig helsetjeneste. «Rådet for nye terapier», NT-rådet, og det «Medisinsk tekniske produktrådet», MTP-rådet, er ekspertgrupper med nominerte representanter fra alle Sveriges regioner. De har mandat til å velge ut nye legemidler og medisinsk utstyr for deretter å gi anbefalinger om bruken til landets regioner.

Les mer om systemet i Sverige:

Sist oppdatert 16.02.2024