logo Nye metoder

Forholdet mellom Nye Metoder og anskaffelser

Sykehusinnkjøp HF er et innkjøpsorgan for spesialisthelsetjenesten og har flere oppgaver i relasjon til Nye metoder. I denne artikkelen beskrives oppgaver knyttet til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) sin rolle i forbindelse med legemidler.

Sykehusinnkjøp HF har oppgaven med å forhandle pris på legemidler som ennå ikke er besluttet innført i tjenesten. Utfallet av forhandlingene bringes til Beslutningsforum for nye metoder som tar endelig stilling til om legemiddelet skal innføres eller ikke. Når legemidlene er besluttet innført, så har Sykehusinnkjøp HF ansvaret for å gjennomføre anskaffelser på vegne av de regionale helseforetakene.  Sykehusinnkjøp HF har også ansvaret for å forvalte avtalene og sørge for av avtaleprisene oppdateres i grossistenes og apotekenes vare- og prissystem.

 

Forhandlinger

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører forhandlinger på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Utfallet av forhandlingene forelegges Beslutningsforum for nye metoder som tar endelig stilling til om et legemiddel skal innføres eller ikke.

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører forhandlinger og utarbeider prisavtaler med leverandøren når:

  • Det er nødvendig med en lavere pris for å oppnå en akseptabel kostnad sett i forhold til helsegevinsten.
  • Innføring av et nytt legemiddel med akseptabel kostnad sett i forhold til helsegevinst, får store budsjettkonsekvenser.

Forhandlingene baseres på metodevurdering fra enten Statens legemiddelverk (SLV) eller Folkehelseinstituttet (FHI), der analysene som hovedregel utføres med apotekenes maksimale utsalgspris (AUP). Sykehusinnkjøp HF framforhandler så nettopris som oversendes SLV eller FHI slik at analysen kan oppdateres med ny pris. Sykehusinnkjøp HF utarbeider et prisnotat som inkluderer de oppdaterte analysene. Prisnotatene følger metodevurderingen til beslutning.

Dersom et legemiddel får positiv beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil Sykehusinnkjøp HF utarbeide kontrakt mellom leverandør og RHF. RHF er kontraktspart og signerer kontraktene. Legemidler kan bli inkludert i kommende eller pågående anbudskonkurranser.

Avtaler som Sykehusinnkjøp HF framforhandler på vegne av de regionale helseforetakene skal som hovedregel baseres på flat rabatt, men det er etablert et rammeverk for unntaksvis bruk av alternative prisavtaler. Målet med rammeverket er å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler.

Rammeve
rk for prisavtaler
Rammeverket innebærer at Sykehusinnkjøp HF kan etter forhåndsgodkjenning av fagdirektørene i RHF ta initiativ til å utarbeide enkle avtaleforslag, slik som pris-volum-modeller. Avtaler

som kan være mer kompliserte å håndtere, f.eks. registrering av behandling eller etablering av start- og stoppkriterier for behandling må forhåndsgodkjennes av Beslutningsforum for nye metoder før Sykehusinnkjøp HF kan igangsette forhandlinger. Rammeverket trådte i kraft 23. juni 2020. Du kan lese rammeverket her. For mer informasjon om beslutningen, se her. Sykehusinnkjøp HF har også gjennomført et informasjonsmøte om rammeverket. For mer informasjon, se her.

Anskaffelser

Når indikasjoner eller legemidler er besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder, har Sykehusinnkjøp HF ansvaret for å gjennomføre anskaffelser på vegne av de regionale helseforetakene. Dette skjer ofte gjennom åpne anbudskonkurranser. Sykehusinnkjøp HF utarbeider konkurransegrunnlag, innhenter tilbud og organiserer anbudskonferanser hvor tilbudene gjennomgås. Det er RHF-ene som er kontraktspart i anbudskonkurransene og signerer kontraktene. Helseforetakene er videre ansvarlige for å implementere resultatet av anskaffelsene i helseforetakene.

Pågående anskaffelser kan direkte eller indirekte bli påvirket når nye legemidler eller indikasjoner blir innført gjennom Nye metoder. I enkelte situasjoner kan det oppstå uklarheter om hvordan innføring påvirker konkurransen og på hvilket tidspunkt. For å sikre gode og effektive prosesser for beslutning og anskaffelser av legemidler, er det utarbeidet retningslinjer som beskriver hvordan beslutningen skal implementeres og anskaffelsen skal gjennomføres.

Retningslinjer for innføring av legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser trådte for første gang i kraft 1. juli 2020. En oppdatert versjon av retningslinjen kan du lese her​

For mer informasjon om anskaffelser, avtaler og anbefalinger og Sykehusinnkjøp HF sin legemiddelstrategi, se her 

Forvaltning

Sykehusinnkjøp HF er også ansvarlig for at prisene som ligger til grunn for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder og øvrige avtalepriser oppdateres i grossistenes og apotekenes pris- og vare-systemer. Informasjon er viktig blant annet for å kunne planlegge innkjøp og lagerbeholdning, samt oppdatere prisfiler til apotekekenes vare- og prissystem. Sykehusinnkjøp HF håndterer videre masterdata for oppgjørsordningen om H-reseptlegemidler og forvalter avtalene som er inngått. For mer informasjon se her.

Apotekene oppdaterer sitt vare- og prissystem til fast tidspunkt, den 1. og 15. hver måned. Tidslinjen for prisoppdateringen er avhengig av om legemiddelet er et såkalt sykehus- eller et H-reseptlegemiddel.

Syke
huslegemiddel

Eksempel på et sykehuslegemiddel kan være smertestillende som gis i forbindelse med operasjon, eller infusjon som gis på poliklinikken i forbindelse med kreftbehandling.

Oppdatering av prisfilene for et sykehuslegemiddel tar normalt 2-15 dager, avhengig av hvordan møtet i Beslutningsforum for nye metoder sammenfaller med de faste tidspunktene for oppdatering i apotekenes vare- og prissystem. Legemiddelet er først tilgjengelig til avtalepris når den aksepterte prisen er oppdatert i apotekenes vare- og prissystem.

H-
reseptlegemiddel

Eksempel på et H-reseptlegemiddel er tabletter eller injeksjon som pasienten kan administrere selv som pasienten henter på apotek etter at legen har forskrevet resept. For distribusjon av H-reseptlegemiddel har de regionale helseforetakene og Apotekforeningen inngått en avtale om oppgjør. Avtalen sier at Apotekforeningen skal varsles 25 dager før ikrafttredelse av ny pris.

Oppdatering av prisfilene for et H-reseptlegemiddel følger tidsfrister avtalt i oppgjørsavtalen for helseforetaksfinansierte legemidler, mellom Apotekforeningen og de regionale helseforetakene, og tar normalt 25-28 dager. På hvilket tidspunkt det aktuelle legemiddelet vil være tilgjengelig etter beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil framgå av beslutningen. Legemiddelet er først tilgjengelig til avtalepris når den aksepterte prisen er oppdatert i apotekenes vare- og prissystem.


 

Sist oppdatert 15.11.2023