logo Nye metoder

Implementering

De regionale helseforetakene og helseforetakene implementer beslutninger. Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer. For at et legemiddel skal være tilgjengelig må prisen være registret.

Beslutninger basert på nasjonale metodevurderinger fattes av de regionale helseforetakene i Beslutningsforum for nye metoder. Beslutninger basert på mini-metodevurderinger fattes lokalt i helseforetakene. De regionale helseforetakene og helseforetakene har interne prosesser og rutiner for å implementere beslutninger.

De ansatte i spesialisthelsetjenesten skal bruke metoder i samsvar med de beslutninger som tas på ulike nivåer i systemet.

Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer som Helsedirektoratet har ansvar for

Når er legemidlet tilgjengelig?

Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i aktuelle databaser. Det er Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) som varsler grossist og apotek om prisendringer. 

Apotekene oppdaterer sitt vare- og prissystem til fast tidspunkt to ganger i måneden. Tidslinjen for prisoppdateringen er avhengig av om legemiddelet er et såkalt sykehus- eller et H-reseptlegemiddel. Se mer informasjon i artikkeln "Forholdet mellom Nye metoder og anskaffelser" (link).

Sist oppdatert 15.11.2023