logo Nye metoder

Monitorering

Monitorering av nye metoder gjøres på to plan. Det monitoreres på overordnet nivå og på enkeltmetoder. Alle metoder som har fått en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder følges med på med hensyn til omfang av bruk og kostnader.

Monitorering av enkeltmetoder

Som et ledd i monitoreringen publiseres det monitoreringsgrafer for hver metode som har fått en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder på nettsidene nyemetoder.no. 

Monitoreringsgrafene kombinerer kjøpstall (bruk) av metoden innenfor hvert RHF med tidspunkt for markedsføringstillatelse (MT), oppdrag om metodevurdering gitt fra Bestillerforum RHF, beslutning i Beslutningsforum for nye metoder og implementering i nasjonale faglige retningslinjer. Innholdet i grafene oppdateres kvartalsvis. Kildene som brukes som datagrunnlag for monitoreringsgrafene er Sykehusenes legemiddelstatistikk, IFE (Institutt for energiteknikk), Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet. Monitoreringsgrafene skiller ikke på indikasjon, i motsetning til beslutningene tatt av Beslutningsforum for nye metoder.

Monitoreringsgrafene for hver metode finner du under «Implementering». på de tilhørende metodesidene. Metodesidene finner du ved å søke etter metoden ved hjelp av "Finn metode".

Monitorering av systemet

Fasene (forslag, metodevurdering, beslutning og implementering) i Nye metoder monitoreres fortløpende. Sekretariatet for Nye metoder bruker egne registrerte data i monitoreringsarbeidet. I tillegg hentes data inn med hensyn til tidsbruk fra utrederinstansene og RHFene. Ved å klikke på lenkene under kan du få oversikter over nøkkeltall og statistikk. Listene oppdateres periodevis.

Oversikt over:

Totalt antall forslag november 2019.png

 

Tema forslag november 2019.PNG

Sist oppdatert 15.11.2023