logo Nye metoder

Ny verktøystøtte for Nye metoder: Starter opp planleggingsfasen

Nye metoder jobber med å få på plass en verktøystøtte. Den 23. oktober 2023 ble konseptutredningen for et slikt verktøy ferdig. Utviklingen av verktøyet vil skje stegvis.

Behovet for ny verktøystøtte

Dagens verktøystøtte for Nye metoder tilfredsstiller ikke behovene for deling, samhandling og tilgjengeliggjøring av informasjon mellom aktørene i systemet. Det brukes i stor grad e-post for utveksling av informasjon, og det er mye manuell håndtering av dokumenter. Dagens løsning er ikke i tråd med overordnede krav til IKT-løsninger i offentlig sektor, og det er utfordrende å håndtere informasjonssikkerheten med dagens manuelle rutiner.

Nye metoder har behov for en løsning som effektiviserer saksbehandlings- og innspillsprosessen. En ny løsning skal også bidra til økt likebehandling og til bedre mulighet for å se metoder i sammenheng med hverandre. Løsningen skal bidra til at Nye metoder kan videreutvikles og håndtere en framtid med økende antall metoder.

Slik er arbeidet organisert

Nye metoder organiserte arbeidet med å få på plass en ny løsning som et prosjekt. Konseptutredning er første fase av prosjektet. En konseptfase skal sikre at ledelsen får god, relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om arbeidet skal gå videre til neste fase, som er planleggingsfasen. Når planleggingsfasen er gjennomført, må de administrerende direktørene beslutte om arbeidet skal gå videre til gjennomføringsfasen. I gjennomføringsfasen går løsningen live.

Konseptutredningen ble ferdigstilt i oktober 2023, og den er godkjent av de administrerende direktørene. I utredningen er det vurdert ulike alternativer for verktøystøtte til Nye metoder, og en fremtidig plassering i HSØ er anbefalt for videre arbeid.

Bygger på prosessplattformen til Helse Sør-Øst og Sykehuspartner

Sekretariatet for Nye metoder hører administrativt til i Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det ble derfor besluttet at prosjektet skulle ledes av HSØ.

I november 2020 startet arbeidet med konseptutredningen for verktøystøtte for Nye metoder. Utredningen har deretter blitt gjennomført i tre deler.

Med alle faktorer vurdert ble anbefalingen fra konseptutredningen å utvikle løsningen ved hjelp av den nyanskaffede oppgave- og prosessplattformen i Sykehuspartner HF. Videreutvikling, drift og forvaltning av løsningen vil også ivaretas av Sykehuspartner HF.

Fremdriftsplan: Dette skjer framover

Det er estimert at en planleggingsfase vil ta seks måneder. De administrerende direktørene må så gi sin tilslutning, før man går over i en gjennomføringsfase, som er estimert til to år.

Prosjektet har i konseptfasen utredet en prioriteringsrekkefølge for utviklingen, som må detaljeres nærmere i gjennomføringsfasen. Overordnet sier den at arbeidet først skal utvikle en løsning for grunnleggende saksbehandling og samhandling. Videre vil det blant annet kunne bygges på med funksjonalitet for strukturert informasjon til forskrivningsstøtte, monitorering av prosessen i Nye metoder, administrativ støtte og mer.

For mer informasjon om behovene og prioritering av funksjonalitet, les behovsanalysen fra konseptfasens første del (del 1).

Har du spørsmål til arbeidet​​?

Ta kontakt med Sekretariatet for Nye metoder på e-post nyemetoder@helse-sorost.no

Sist oppdatert 15.11.2023