logo Nye metoder

Referansegrupper for Nye metoder

Nye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler. Referansegruppene skal være rådgivende og jobbe på overordnet strategisk nivå.

Nye metoder ble etablert i 2013. Samtidig ble det dannet en referansegruppe for systemet. Referansegruppen skulle være en møteplass for konstruktive tilbakemeldinger og innspill og​ skulle bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle systemet.

Som en del av oppfølgingen etter evalueringen av Nye metoder, ble det i november 2022 etablert to nye referansegrupper, en for legemidler og en for ikke-legemidler. Samtidig ble den oppr​innelige referansegruppen nedlagt. ​

 

Referansegruppene i Nye metoder - Mandat, roller og oppgaver

Mandat

Referansegruppene skal være rådgivende organ for Nye metoder og et forum for diskusjoner og innspill på overordnet strategisk nivå, som blant annet skal sikre god tillit til systemet Nye metoder.

Organisering, roller og oppgaver

 • Beslutningsforum bestemmer sammensetningen av referansegruppene.
 • Leder av Bestillerforum eller Beslutningsforum leder møtene.
 • Det gjennomføres 1-2 møter i halvåret. RHF-ene kan innkalle til felles møter for gruppene når det er hensiktsmessig.
 • RHF-ene legger frem saker og problemstillinger de trenger råd og innspill til.
 • Det er et fast punkt på hvert møte der medlemmene kan ta opp relevante problemstillinger og spørsmål.
 • Gi transparente tilbakemeldinger til innspill og råd fra referansegruppene
 • Referansegruppene får i hvert møte en orientering om tidsbruken til saker som er fremmet til beslutning siden sist møte.
 • Hver referansegruppe kan levere en oppsummering av sitt arbeid til Nye metoders årsrapport.
 • Medlemmene i referansegruppene kan bli involvert i arbeid med videreutvikling på ulike områder.

Referansegruppe for legemidler​

​Medlem​mer:

 • Legemiddelindustriforeningen (LMI) m/ to representanter
 • Kreftforeningen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Den norske legeforening
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Representant med akademisk kompetanse innen prioritering/helseøkonomi

Observatører: Direktoratet for medisinske produkter, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF, LIS, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og to brukerrepresentanter fra Bestillerforum og Beslutningsforum​.

Møter

Planlagte møter i referansegruppen vil bli publisert på forsiden av nyemetoder.no under Møter og konferanser​.​​

 

Gjennomførte møter:​ 

17. april 2024 Møtereferat

14. november 2023 Møtereferat

8. juni 2023 Møtereferat

27. mars 2023 Møtereferat

2. februar 2023: Møtereferat

11. november 2022: Møtereferat 

 

Referansegruppe ​​​for ikke-legemidler​

Medlemm​er

 • Melanor m/ to representanter
 • Kreftforeningen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Den norske legeforening
 • Representant med akademisk kompetanse innen prioritering/helseøkonomi

​Observatører:​ Direktoratet for medisinske produkter, Sykehusinnkjøp HF, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og to brukerrepresentanter fra Bestillerforum og Beslutningsforum​.​

Møter

Planlagte møter i referansegruppen vil bli publisert på forsiden av nyemetoder.no under Møter og konferanser.​

Gjennomførte møter:

14. november 2023 Møtereferat

8. juni 2023 Møtereferat

27. mars 2023: Møtereferat

02. februar 2023: Møtereferat

11. november 2022: Møtereferat


 


 


  

 


 


 

Sist oppdatert 29.05.2024