logo Nye metoder

Revurdering og utfasing

Ny kunnskap om metoder fører til behov for revurdering. Det å slutte å gjøre som man har gjort tidligere er også definert som en ny måte å arbeide på i Nye metoder.

Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten kan føre til at bruken av eksisterende metoder blir endret. Nye metoder skal gi pasienter trygghet for at metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet. Økt kunnskap om metoder etter en tids bruk kan føre til behov for revurdering.

I tråd med vedtatte prioriteringskriterier er det grunner til å identifisere metoder som ikke lenger oppfyller nødvendige kvalitetsmål og standarder, eller krav til kostnadseffektivitet.

Nye metoder omfatter også revurdering av metoder.

Det å endre bruken av eller å slutte å bruke en metode representerer også en ny måte å arbeide på, og omfattes av Nye metoder.

Alle kan sende inn forslag om metoder de mener bør revurderes. Bestillerforum for nye metoder kan gi oppdrag om metodevurdering av en metode som er i bruk.


Revurderingsprosjektet -videreføring av arbeid i 2022

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2019 og 2020 de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge, oppdrag knyttet til revurdering av metoder i spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet med oppdragene er en del av videreutviklingen i Nye metoder. Representanter fra aktørene i Nye metoder deltar i arbeidet, og referansegruppen til Nye metoder er koblet på.

Følgende to oppdrag ble gitt i 2019 og er knyttet til utfasing av metoder:

"De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF og basert på prioriteringskriteriene, vurdere om enkelte kirurgiske prosedyrer som utføres i helsetjenesten i dag ikke skal benyttes rutinemessig eller kun gitt spesifikke kriterier for bruk, bl.a. grunnet manglende forskningsbasert dokumentasjon om effekt, eller fordi det er utviklet bedre og tryggere metoder. Det skal bygge på arbeidet gjort i England gjennom "The Evidence-based intervention programme" og andre internasjonale erfaringer. De regionale helseforetakene skal, i samarbeid med Helsedirektoratet, vurdere behov for å harmonisere nasjonale faglige retningslinjer og behov for endringer i finansieringsordningene. De regionale helseforetakene skal orientere om status i arbeidet innen 1.november 2019. "

 

"De regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, skal i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk og øvrige aktører i Nye metoder utvikle modeller for utfasing av behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten i systemet for Nye metoder. Modellene skal tilrettelegge for å aktivt identifisere, selektere og vurdere behandlingsmetoder for utfasing gjennom for eksempel bruk av Real World Data og re-evaluering av behandlingsmetoder i bruk i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes at relevante internasjonale erfaringer på området trekkes inn i arbeidet. "


Oppdragene ble slått sammen til et felles prosjekt, Prosjekt revurdering av behandlingsmetoder, eller, kort: Revurderingsprosjektet.

I 2020 ble følgende oppdrag gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHF-ene:
«Det vises til to oppdrag til de regionale helseforetakene i 2019 om revurdering av behandlingsmetoder. De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF og i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og øvrige aktører i Nye metoder videreføre arbeidet i 2020 i tråd med statusrapport av 1. november 2019, herunder pilotering av fem metoder. Ny status for arbeidet skal leveres innen 1. november 2020. De regionale helseforetakene må vurdere om det kan være behov for særskilt støtte til omstilling ved utfasing av tjenester i sykehus, for eksempel grunnet manglende forskningsbasert dokumentasjon om effekt eller fordi det er utviklet bedre og tryggere metoder».

Oppdraget som ble gitt i 2020 sa med andre ord at arbeidet som ble påbegynt i 2019 skulle videreføres. I tillegg ble også følgende oppdrag gitt i 2020:

«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten».


Opprinnelig var det planlagt å gjennomføre tilleggsoppdraget som en del Revurderingsprosjektet. Revurderingsprosjektet ble imidlertid utsatt inntil videre grunnet Covid-19 pandemien og det ble besluttet å gjennomføre tilleggsoppdraget separat.

Arbeidet i Revurderingsprosjektet ble gjenopptatt tatt under høsten 2021. En mindre arbeidsgruppe jobbet med å utarbeide forslag til prosess for identifiserings- og revurderingsprosess. I den forbindelse ble hele prosessen fra identifisering til ev. implementering av beslutning gjenstand for arbeidet. Ulike verktøy for understøtting og implementering av endring har vært del av diskusjonen. Arbeidet har vært sett opp mot erfaringene man har begynt å få fra revurderingspilotene som har vært behandlet i Nye metoder.

Arbeidsgruppen vil i 2022 oppsummere erfaringene fra revurderingspilotene som ble varslet til Nye metoder. I tillegg vil det jobbes videre med utforming, og ferdigstilling, av forslag til prosesser for identifisering av metoder som kan være aktuelle og revurdering av bruken av metoder. Arbeidsgruppen anser det som naturlig at hele prosessen fra identifisering til ev. implementering av en beslutning ses i sammenheng. Ulike verktøy for understøtting av implementering skal også beskrives og drøftes.

Informasjon om piloter i Nye metoder

En del av arbeidet i Revurderingsprosjektet har vært relatert til å høste erfaringer fra revurderingsarbeid i andre land. I oppdraget til de regionale helseforetakene var særlig Evidence-Based Intervention Programme (EBI) i England pekt på og prosjektet har hatt en tett dialog med dem.

Inspirert av arbeidet i England, pekte fem eksisterende behandlingsmetoder seg ut som mulige kandidater for pilotering i Nye metoder, samtlige er prosedyrer i spesialisthelsetjenesten. Folkehelseinstituttet har i tett samarbeid med RHF-ene utarbeidet fire metodevarsler til Nye metoder. Per januar 2022 er fire metoder behandlet i Bestillerforum for nye metoder, to metoder har fått beslutning i Beslutningsforum for nye metoder og en metode har fått beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte. Ved å klikke på ID-nummeret kommer du til status for hver enkelt metode.
 
ID2020_021_Akromionreseksjon ved Impingement syndrom
ID2020_022_Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom
ID2020_032_Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger

ID2021_061 Tonsillektomi (fjerning av mandler) ved tonsillitt

 

Sist oppdatert 15.11.2023