logo Nye metoder

Beslutninger om åtte legemidler - og status for Spinraza

Ni legemidler sto på saklista i møtet i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 2018. Les beslutningene.

Publisert 02.02.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Nusinersen (Spinraza)
Legemiddelet nusinersen (Spinraza) til behandling av den alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi er omtalt som den vanskeligste saken Beslutningsforum for nye metoder noen sinne har hatt. Prisen på legemiddelet er svært høy. Forhandlingene med legemiddelprodusenten pågår fortsatt, og derfor ble ikke saken realitetsbehandlet i møtet. Så snart det kommer et forslag til løsning, vil Beslutningsforum for nye metoder vurdere behovet for et ekstraordinært møte.

Mer informasjon på metodesiden (link) 

 

Atezolizumab (Tecentriq)
Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft - etter tidligere behandling med kjemoterapi.

Det forutsettes at legemiddelet inngår i LIS-anbudet for PD-1 og PD-L1-hemmere. Det forutsettes at det gis lik eller lavere pris enn dagens pris på PD-1-hemmere.

​Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Nivolumab (Opdivo)
Nivolumab (Opdivo) innføres ikke til behandling, etter førstelinjebehandling, av ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1.

De aktuelle pasientene er en liten undergruppe, og ut fra tilgjengelige studier, er det vanskelig å si hvor stor effekt det har.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Ribociclib (Kisqali)
Ribociclib (Kisqali) kan innføres til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft.

Det forutsettes at prisen på ribociclib (Kisqali) er lik eller lavere enn dagens anbudspris.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Brentuksimab vedotin (Adcetris)
Brentuksimab vedotin (Adcetris) kan innføres til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Obinutuzumab (Gazyvaro)
Obinutuzumab (Gazyvaro) kan innføres til førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Dimetylfumarat (Skilarence)
Dimetylfumarat (Skilarence) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk medisinsk behandling dersom det gis lik eller lavere pris i neste TNF-BIO-anbud enn dagens prisnivå.

Dimetylfumarat (Skilarence) skal ikke tas i bruk til behandlingen av moderat til alvorlig plakkpsoriasis før det har vært med i LIS-anbud og før anbudet trer i kraft 1. mai 2018.

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Reslizumab (Cinqaero)
Reslizumab (Cinqaero) kan nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det gjennomføres et anbud. Følgende kriterier skal da nyttes, disse er i samsvar med råd fra kliniske eksperter:

  • Minst én måling der antall eosinofile celler i blod er ≥ 400 celler per mikroliter.
  • Minimum to astmaforverrelser innenfor foregående år som krevde bruk av orale kortikosteroider i tre dager eller mer. Alternativt kun en forverrelse, men denne må da være med innleggelse i sykehus.
  • Adekvat vedlikeholds-/grunnbehandling i forhold til de norske behandlingsretningslinjene. Pasientene skal behandles etter GINA klassene 4 eller 5 og da fremdeles ikke være kontrollerbar.
  • God etterlevelse og inhalasjonsteknikk i grunnbehandling som en forutsetning. I tillegg må det gis følgende føringer for oppfølging:
    - Pasientene må være vurdert av spesialist i lungesykdommer.
    - Evaluering av effekt og eventuelt fortsettelse eller avbrudd i behandlingen skal foretas halvårlig. 

Reslizumab (Cinqaero) skal benyttes fremfor tilsvarende behandling (f.eks. med andre IL-5 hemmere), inntil det foreligger vurdering og beslutning for de andre alternativene. Beslutningsforum for nye metoder bør gjøre en ny vurdering for reslizumab (Cinqaero) og tilsvarende legemidler når anbud er gjennomført.

Etter at det er ferdigstilt hurtig metodevurdering og en anbudsrunde er gjennomført, må det fortsatt være krav om at metoden skal være kostnadseffektiv for den gruppen pasienter metoden kan innføres for. 

Mer informasjon på metodesiden (link)

 

Mepolizumab (Nucala)
Mepolizumab (Nucala) skal ikke nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til metodevurdering og anbud er gjennomført.

Pasienter som har startet med mepolizumab (Nucala) kan fortsette med dette inntil Beslutningsforum for nye metoder har gjort en beslutning etter at det er gjennomført et anbud.

Beslutningsforum gjør en ny vurdering for mepolizumab (Nucala) og reslizumab (Cinqaero), og tilsvarende legemidler, når anbud er gjennomført.

Mer informasjon på metodesiden (link)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For eventuelle intervjuer eller andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815.