logo Nye metoder

Beslutninger om to nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har fattet beslutninger om to nye metoder. Legemiddelet Zaltrap innføres ikke, og serummarkøren S100B sendes tilbake til fagmiljøene.

Publisert 16.12.2014
Sist oppdatert 15.11.2023

Beslutningsforum for nye metoder har fattet beslutninger om to nye metoder. Legemiddelet Zaltrap innføres ikke, og serummarkøren S100B

sendes tilbake til fagmiljøene.

Beslutningsforum for nye metoder hadde i sitt møte 15. desember to nye metoder til beslutning.

Beslutningsforumet består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Dette var første møte hvor brukerrepresentant Øistein Winje var observatør i forumet. Winje er valgt av de regionale brukerutvalgene i hver region. Han er leder i Regionalt brukerutvalg i Helse-Sør-Øst.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder

Innkalling med saksdokumenter

Zaltrap innføres ikke

Aflibercept (Zaltrap) er et legemiddel som i denne sammenheng er vurdert til bruk i andrelinjebehandling av metastatisk endetarm- og tykktarmskreft (kolorektal kreft). Legemiddelet kan utsette spredning av kreften og forlenge total overlevelse med i underkant av halvannen måned sammenliknet med dagens standardbehandling. Legemiddelet innføres ikke fordi helsegevinsten er svært liten.

Serummarkør S100B skal vurderes i retningslinjer

Den andre metoden som var til behandling, var om sykehus kan bruke serummarkøren S100B i stedet for CT ved lettere hodeskader. Ved en hodeskade (skade på blod-/ hjernebarrieren) vil verdien av proteinet S100 bli for høy. En slik serumtest er enklere og mindre ressurskrevende enn en CT-undersøkelse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i sin metodevurdering konkludert med at foreliggende dokumentasjon ikke er tilstrekkelig til å konkludere med at serumanalysen er et kostnadseffektivt alternativ til CT. Beslutningsforum for nye metoder mener at denne saken ikke skulle vært på deres bord. Den hører hjemme i fagmiljøene, og må inn i revideringen av nasjonale retningslinjer for hodeskader.

 

–Dette er et eksempel på en metode som går for detaljert inn i de medisinske vurderingene i  pasientbehandlingen, og hører derfor hjemme i fagmiljøene. Det er ikke en beslutning vi i Beslutningsforum for nye metoder skal ta. Beslutningsforum for nye metoder skal behandle metoder som har vesentlige konsekvenser administrativt, organisatorisk eller økonomisk. Bruk av denne metoden må derfor gjøres i forbindelse med utarbeidelse eller revisjon av nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av hodeskader, sier Lars Vorland, leder i Beslutningsforum for nye metoder.

Hurtig metodevurdering Serummarkør S100B

Om system for innføring av nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder er del av det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Systemet skal sørge for at nye metoder som innføres blant annet er sikre, nyttige og kostnadseffektive.

Forut for beslutningen har metodene vært til vurdering hos Statens legemiddelverk eller Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Deres metodevurderinger behandles deretter av fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Fagdirektørene gir en anbefaling til Beslutningsforum for nye metoder.