logo Nye metoder

Innfører tre nye behandlingsmetoder for kreft

Tre nye behandlingsmetoder for kreft innføres nå i norske sykehus. Dette er resultatet etter et møte i Beslutningsforum 17. juni. Det innføres også en ny medisin til voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt.

Publisert 17.06.2024

Flere inn i ny ordning

Godkjenning av to nye behandlingsmetoder for henholdsvis lunge- og livmorhalskreft skjer via forenklet ordning for innføring av PD-(L)1 legemidler. PD-(L)1-hemmere er en undergruppe av immunterapi, og er medikamenter som hjelper immunsystemet med å bekjempe kreftceller.

Cemiplimab (Libtayo) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft og sykdomsprogresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

  • Dette vil være den første medisinen som innføres til denne pasientgruppen. Studier viser at behandlingen kan gi god effekt, så vi ser frem til å ta den i bruk, sier leder for Beslutningsforum, Terje Rootwelt.

I kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, innføres Libtayo også til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 1 % tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik og som har lokalavansert NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling eller metastatisk NSCLC.

Med dette har nå hele seks av åtte leverandører sagt ja til å være med på den forenklede ordningen for PD-L1.

- En forenklet ordning for PD-L1 er ett av flere ulike tiltak for å få ned behandlingstiden i Nye metoder. Derfor er det positivt at så mange legemiddelselskaper har sluttet seg til denne ordningen, sier Rootwelt.

Myelomatose

For voksne pasienter med tilbakevendende myelomatose som har fått minst tre tidligere behandlinger med andre metoder uten å respondere, og der sykdommen utvikler seg, innføres nå Teklistamab (Tecvayli) som monoterapi. Legemidlet er en ny og lovende type behandling med såkalte bispesifikke T-celleaktiverende antistoffer som kobler immunceller (T-celler) og kreftceller sammen slik at T-cellene kan drepe kreftcellene.

Elranatamab (Elrexfio), som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende myelomatose som har fått minst tre tidligere behandlinger med andre metoder uten å respondere, og der sykdommen utvikler seg, var også oppe til vurdering. Beslutningsforum valgte å utsette avgjørelse i denne saken.

Kolitt

Det innføres også en ny medisin til voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt. Ulcerøs kolitt er en betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarmen.

I beslutningen fra Beslutningsforum heter det:

Mirikizumab (Omvoh) innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, tapt respons på, eller er intolerante for enten konvensjonell behandling eller biologiske legemidler.

To nei

Totalt var det 6 nye behandlingsformer for kreft som var oppe til vurdering i denne runden. To av disse ble besluttet ikke innført:

Epkoritamab (Tepkinly) innføres ikke som monoterapi for behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.

Polatuzumabvedotin (Polivy) innføres ikke i kombinasjon med rituksimab, syklofosfamid, doksorubicin og prednison (R-CHP) til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom.

Felles for disse to metodene er at leverandøren valgte en for høy pris som ikke står i et rimelig forhold til dokumentert nytte. Derfor ber Beslutningsforum Sykehusinnkjøp om å gjenoppta forhandlingene.

 

Oversikt over alle beslutningene

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no eller på telefon: 971 47 065  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no