logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 21. mars 2022

Seks saker (åtte metoder) ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:00. Protokollen er publisert.

Publisert 21.03.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. februar 2022
 • ID2020_096 Hypoglossusnervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné. Lenke til metodeside
 • ID2020_018 Elosulfase alfa (Vimizim) enzymerstatningsterapi ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A syndrom, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre. Lenke til metodeside
 • ID2020_076 Selpercatinib (Retsevmo) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi. Lenke til metodeside
 • ID2021_072 Hydrokortison (Efmody) til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom ≥12 år og voksne. Lenke til metodeside
 • ID2014_025 Fingolimod til behandling av multippel sklerose (MS) – revurdering. Lenke til metodeside. ID2018_004 Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab ved RRMS – fullstendig metodevurdering - revurdering. Lenke til metodeside  (Nye metoder presiserer at saken kun gjelder legemidlet fingolimod)
 • ID2015_010 og ID2019_016 Ibrutinib (Imbruvica) til behandling ved Mb Waldenstrøm. Lenke til metodeside for ID2015_010 og ID2019_016
 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder
 • Orienteringssak – Nordisk samarbeid
 • Løsninger for å skape forutsigbarhet om finansiering av legemidler i IMPRESS-Norway
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839 .
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no