logo Nye metoder

Bestillerforum 25. oktober 2021

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 28.10.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Metodevarsler som ble behandlet i møtet

Til dette møtet var det ikke kommet noen forslag. Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det ni metoder, alle av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​​​

Legemidler:

 • Metodevarsel: ID2021_114 Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av residivert eller refraktær follikulært lymfom etter tre eller flere systemiske behandlinger.
 • Metodevarsel: ID2021_115 Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne med residivert eller refraktær akutt lymfoblastisk B-celleleukemi.
 • Metodevarsel: ID2021_116 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av barneleddgikt hos barn over 2 år.
 • Metodevarsel: ID2021_117 Somatrogon til behandling av veksthormonmangel hos barn.
 • Metodevarsel: ID2021_118 Eptacog beta til å behandle og forhindre blødning hos pasienter med hemofili A og B som har antistoff mot faktor VIII eller IX.
 • Metodevarsel: ID2021_119 Avapritinib (Ayvakyt) til behandling av avansert systemisk mastocytose.
 • Metodevarsel: ID2021_120 Pembrolizumab (Keytruda) som adjuvant behandling etter kirurgi hos voksne med nyrecellekarsinom.
 • Metodevarsel: ID2021_121 Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon hos barn fra 6 til 11 år.
 • Metodevarsel: ID2021_122 Anakinra (Kineret) til behandling av covid-19 hos voksne med pneumoni og risiko for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2020_076 Selpercatinib (Retsevmo) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi.
 • ID2020_039 (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD):
  • med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) hos voksne og barn fra 2 år og eldre
  • med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), hos voksne og barn fra 12 år og eldre der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll.

Andre saker

 • Oppdrag: ID2021_105 Ventilasjon av operasjonsstuer. Bestillerforum diskuterte type og innretning på metodevurdering som oppfølging av oppdraget gitt i Bestillerforum 27.09.2021.
 • Innspill til oppdrag: ID2019_122. Bestillerforum drøftet et innspill fra firma og besluttet å gi ytterligere ett oppdrag:

  ID2021_140 Daratumumab (Darzalex), karfilzomib (Kyprolis) og deksametason som kombinasjonsbehandling til pasienter som har fått tilbakefall av myelomatose og som tidligere har mottatt behandling med lenalidomid.

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder .

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.