logo Nye metoder

Fire metoder vurdert

Beslutningsforum for nye metoder har vurdert fire metoder: Petø-metoden for behandling av barn og unge med hjerneskade og tre legemidler til blærekreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bløtvevskreft. Les beslutningene.

Publisert 26.02.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Beslutningene ble fattet i møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 2018.


Mer forskning
Petø er en metode for opplæring og trening av barn og unge med hjerneskade. Metoden er i bruk i Norge og i andre land. Gjennomgangen av forskningen og dokumentasjonen på metoden viser at det finnes lite forskning på resultater og effekter. Beslutningsforum for nye metoder mener det bør utvikles ny kunnskap og forskes mer på effekten av behandlingstilbud for barn og unge med hjerneskade. Beslutningen ble slik:


A) Det er ikke dokumentert sikker forskjell i effekt mellom Petø-metoden og vanlige behandlingsmetoder for barn og unge med hjerneskade.

B) Beslutningsforum for nye metoder ber derfor om at:

  1. Det legges til rette for å utvikle ny kunnskap og forske på effekt av behandlingstilbud for barn og unge med hjerneskade. Det vil være aktuelt med internasjonalt samarbeid ved gjennomføring av studier.
  2. Beslutningsforum for nye metoder viser til sak 80-2017 Intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade - presisering, jf. sak 51-2017 (møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2017) om at det skal utvikles nye behandlingstilbud for barn og unge med hjerneskade. Når det gjelder Petø-metoden legges det vekt på at behandlingstilbudene bør ha minst mulig variasjon på kvalitet og tilgjengelighet på tvers av regionene.
  3. Inntil videre kan Petø-metoden fortsatt brukes. Når arbeidet skissert under punkt 2 er ferdig, skal det i lys av dette arbeidet gjøres en vurdering av hvilken rolle Petø skal ha i det fremtidige behandlingstilbudet.

Les mer på metodesiden (link)

 

Blærekreft
Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (blærekreft) hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Omtrent 200-225 pasienter i Norge vil hvert år være aktuelle for denne behandlingen.

Les mer på metodesiden (link)

 

Kreft i skjoldbruskkjertelen
Legemiddelet lenvatinib (Lenvima) skal ikke nyttes til behandling av voksne pasienter med progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillært/follikulært/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI).

Legemiddelet er kostbart sammenliknet med dagens behandling.

Les mer på metodesiden (link)

 

Bløtvevskreft (bløtvevssarkom)
Legemiddelet olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin innføres ikke til behandling av avansert bløtvevssarkom.

Det er gjort lite forskning på denne behandlingen, og derfor har legemiddelet fått betinget markedsføringstillatelse med krav om mer dokumentasjon. Kostnaden er også høy.

Les mer på metodesiden (link)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For eventuelle intervjuer eller andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815. Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-nord.no.