logo Nye metoder

Fire nei og ett ja til kreftlegemidler

Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

Publisert 11.06.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

I tillegg ber Beslutningsforum for nye metoder Helsedirektoratet å vurdere behovet for å revidere retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec)

Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) innføres ikke til behandling av metastatisk malignt melanom, aggressiv føflekkreft.

Dokumentasjonsgrunnlaget er mangelfullt og det finnes ikke grunnlag som er godt nok for å kvantifisere en mulig effektforskjell fra de legemidlene som er i bruk i dag.

Les mer på metodesiden

 

Alectinib (Alecensa)

Alectinib (Alecensa®) innføres ikke til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Prisen for alectinib (Alecensa) er ikke kostnadseffektiv.

Les mer på metodesiden

 

Atezolizumab (Tecentriq)

Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Det er tilstrekkelig dokumentert at atezolizumab har tilnærmet lik effekt som pembrolizumab og nivolumab. I tillegg har atezolizumab lavest pris.

Les mer på metodesiden

 

Palbociklib (Ibrance)

Det ble gjort to beslutninger for Palbociklib (Ibrance):

 

1.      Palbociklib (Ibrance) innføres ikke nå til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft.

Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Dersom prisen i et LIS-anbud blir lik eller lavere dagens pris for ribosiklib (Kisqali®) kan Palbociklib (Ibrance®) innføres til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft.

 

Metodevurderingen konkluderer med lik effekt og sikkerhetsprofil mellom ribosiklib (Kisqali), som benyttes i dag, og palbociklib (Ibrance).

Les mer på metodesiden

 

2.      Når det gjelder kombinasjonsbehandling med fulvestrant av lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandlinginnføres ikke Palbociklib (Ibrance)

Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å vurdere om behandlingen er kostnadseffektiv.

Les mer på metodesiden

 

MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner

Beslutningsforum for nye metoder ber Helsedirektoratet med utgangspunkt i kunnskapsoppsummeringen fra Folkehelseinstituttet vurdere eventuelt behov for revisjon av retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

Les mer på metodesiden

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan fra 1. mai sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no