logo Nye metoder

Innfører entablettformulering til HIV-infeksjon

Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres.

Publisert 18.03.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Les mer om beslutningene her:

HIV-infeksjon

Entablettformuleringen med biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy) kan innføres til behandling av hiv-infeksjon.

Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk fra neste anbud trer i kraft forutsatt at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 

Det er dokumentert at Biktarvy har sammenlignbar effekt og sikkerhet med andre behandlingsregimer som inngår i gruppe 1 i LIS-anbefalingene fra gjeldende anbud- LIS 1815 HIV. Preparatet vil kunne erstatte både dyrere og billigere preparater. Totaleffekten er ukjent.

Det er i februar 2019 publisert oppdaterte retningslinjer for behandling av HIV.

 

Om HIV-infeksjon:
HIV-infeksjon er infeksjon med viruset hiv, som kan føre til svikt i immunologiske forsvarsmekanismer. Når kronisk hiv-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids. Med vellykket behandling er risikoen for å utvikle aids liten, og pasienten har trolig tilnærmet normal levetid.

Mer på metodesiden

Du finner beslutningen under sak 32-2019 i protokollen

Benmargskreft

Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid innføres ikke til behandling av refraktær eller residiv myelomatose.

 

Budsjettkonsekvensene er store. Kostnaden for denne behandlingen er fortsatt høyere enn det som regnes som kostnadseffektiv behandling når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasienter som har mottatt en eller to tidligere behandlinger.

 

Det finnes ingen kurativ behandling for myelomatose, og pasienter behandles i all hovedsak medikamentelt. Formålet med behandlingen som allerede gis er å kontrollere sykdommen, bedre livskvaliteten og forlenge overlevelsen. Det typiske sykdomsforløpet ved myelomatose er kjennetegnet av mange behandlingslinjer med tidsbegrensede effekter.

 

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

 

Om myelomatose:
Myelomatose (benmargskreft) er en form for blodkreft som skyldes ukontrollert vekst av plasmaceller i benmargene. Plasmaceller er B-lymfocytter spesialisert for produksjon av immunglobuliner.

Mer på metodesiden

Du finner beslutningen under sak 29-2019 i protokollen

 

Smertebehandling

Methoxyflurane (Penthrox) innføres ikke til 2.- eller 3.- linjebehandling av akutt (moderat til alvorlig) smerte.

 

Effektdokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vurdere kostnadseffektivitet.

Det er usikkerhet rundt mulige skadelige effekter for ambulansepersonell ved gjentatt yrkeseksponering i et lite, lukket rom uten avtrekk. I spesialisthelsetjenesten er det beregnet at 90 prosent av bruken av Penthrox vil være i ambulansetjenesten.

 

En innføring i spesialisthelsetjenesten antas å ville påvirke omfanget av bruk i primærhelsetjenesten. Det vil ikke være LIS-pris for primærhelsetjenesten. Prioriteringsmeldingen sier at effekter på ressursbruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten utløst av tiltak i spesialisthelsetjenesten skal tas hensyn til i metodevurderinger på gruppenivå. Det er uklart hva dette legemiddelet vil kunne erstatte. Dersom det vil erstatte bruken av paracetamol, er det en fare for at bruken ikke vil være begrenset til bruk i 2. og 3. linje.

 

Medikamentet er et flyktig anestetikum som tilhører gruppen fluorinerte hydrokarboner. På grunn av bivirkningen alvorlig doserelatert nefrotoksisitet brukes det ikke som anestetikum.

Mer på metodesiden

Du finner beslutningen under sak 30-2019 i protokollen

 

Nyrecellekreft

Tivozanib (Fotivda) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
Saken ble trukket fra behandling.

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no