logo Nye metoder

Innfører nytt legemiddel til eggstokkreft

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det nye legemiddelet olaparib (Lynparza). Legemiddelet kan utsette spredning av kreften hos uhelbredelig syke med syv måneder.

Publisert 20.10.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Lynparza (med virkestoffet olaparib) er godkjent til bruk ved eggstokkreft, hvor pasientene har fått tilbakefall av kreftsykdommen etter operasjon og primærbehandling. Målet med behandlingen er å forlenge tiden det tar å la sykdommen utvikle seg (forlenge tiden til ny sykdomsprogresjon), og å utsette tiden til neste behandling med kjemoterapi.

Legemiddelet er godkjent til bruk på voksne pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert høygradig serøs eggstokkreft. Statens legemiddelverk anslår at 20-40 norske kvinner per år er aktuelle for denne behandlingen.

Dette nye legemiddelet er et av mange nye, virkningsfulle legemidler som er utviklet eller under utvikling til kreftbehandling. Felles for disse nye kreftlegemidlene er at de koster mye i innkjøp. Med dagens framforhandlede pris, er Lynparza i øvre sjikt av hva som anses som kostnadseffektiv behandling.

 

Beslutningen

Beslutningen i sin helhet er som følger:

Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

 

1.    Olaparib (Lynparza®) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert høygradig serøs eggstokkreft.

2.    Beslutningen gjelder kun, dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som var forhandlet fram av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet pr. 1. september 2015.

 

Les metodevurderingen av Lynparza (olaparib): https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza

 

Om nasjonalt system for innføring av nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder godkjente legemiddelet til denne pasientgruppen i sitt møte 19. oktober 2015. Til grunn for beslutningen ligger en metodevurdering utført av Statens legemiddelverk, hvor effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av legemiddelet er vurdert. Metodevurderingen ble ferdigstilt 25. august 2015, og oppdatert med nye priser på legemiddelet 4. september 2015. Deretter ble den godkjent av Bestillerforum RHF, og sendt over til de regionale helseforetakene (RHF-ene) for behandling. Etter en runde i de fire RHF-ene, ble den sendt til beslutning i Beslutningsforum for nye metoder. Dette er et eksempel på vanlig saksgang i nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Formålet med systemet er å sikret at alle pasienter får tilgang til effektive og sikre metoder - og at det er gjort en vurdering av metoden før den tas i bruk i norske sykehus.

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll med vedtak fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder 19. oktober  legges ut så snart det er klart på denne siden:

https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-19-oktober-2015

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ta kontakt med Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no

 

 

En gruppe mennesker som sitter ved et bord

Bilde: Beslutningsforum for nye metoder, fra venstre: Lars Vorland (adm. dir., Helse Nord RHF), Øistein Myhre Winje (brukerobservatør), Cathrine M. Lofthus (adm. dir., Helse Sør-Øst RHF), Herlof Nilssen (adm. dir., Helse Vest RHF) og Stig Slørdahl (adm. dir., Helse Midt RHF). Observatør Bjørn Guldvog deltok i møtet, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Anne May Knudsen