logo Nye metoder

Innfører Perjeta i norske sykehus

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til avtalen med legemiddelfirmaet Roche om legemiddelet pertuzumab (Perjeta). Perjeta tas i bruk i norske sykehus.

Publisert 16.03.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

- Jeg er svært glad for å vi nå kan tilby norske kvinner dette kreftlegemiddelet. Vi har ønsket å få til en avtale for å kunne ta i bruk legemiddelet, og det har vi heldigvis nå klart. Jeg beklager overfor kvinnene som har måtte vente, og understreker at dette ikke har vært en ønsket situasjon, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Lange forhandlinger

Det har vært lange forhandlinger mellom helseregionene og Roche. Da legemiddelet pertuzumab (Perjeta) var til behandling i Beslutningsforum for nye metoder i mai 2014 ble det bestemt at det måtte gjennomføres nye forhandlinger med leverandøren. Maksprisen for medikamentet var for høy og kostnadseffektiviteten for lav. I tillegg var rabattstrukturen i daværende tilbud for kompleks.

Nå kan Perjeta tas i bruk så snart avtalen er underskrevet.

- Hver helseregion er avtalepart, og vi skal umiddelbart oversende signerte avtaler. Vi informerer vårt helsepersonell så snart avtalene kan benyttes, sier Vorland.

Mer enn pris

Forhandlingene har vært krevende og handlet om mer enn pris.

- En større del av denne avtalen er unntatt offentlighet enn det vi prinsipielt ønsker i norsk helsevesen. Vi i den offentlige helsetjenesten ønsker så mye åpenhet som mulig om tjenestene vi tilbyr. Det har vært utfordrende i denne saken, og vi vil, til tross for at vi sier ja til denne avtalen, fortsette å arbeide for mest mulig åpenhet i fremtiden, sier Vorland.

Hele beslutningen

Hele beslutningen fra Beslutningsforum for nye metoder:

Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

  1. Beslutningsforum for nye metoder tar informasjonen om avtalen med Roche Norge AS og hvert av de regionale helseforetakene om kjøp av Perjeta til orientering.

     
  2. Beslutningsforum vil presisere at det i prinsippet er ønskelig med åpne avtaler. Av hensyn til pasientene og med bakgrunn i avtalens innhold, anser Beslutningsforum det riktig å prioritere dette legemiddelet. Beslutningsforum slutter seg på denne bakgrunn til utkast til avtale, slik den ble lagt frem av RHF-enes forhandlingsdelegasjon.

     
  3. Beslutningsforum for nye metoder vil gjennomføre en evaluering av forhandlingsstrukturen og vil se nærmere på gjennomføringen av fremtidige forhandlinger for å skape et godt rammeverk for slike avtaler. Beslutningsforum ønsker å sikre at vi har avtaler som gir våre pasienter et riktig tilbud og bidrar til god prioritering.

     
  4. Pertuzumab (Perjeta) kan innføres til behandling av brystkreft med spredning.


Protokoll og dokumenter
Protokoll med beslutninger 16. mars 2015 (pdf)
Saksdokumenter til møtet 16. mars 2015 (pdf)

Om metodevurderingen og tidligere beslutning

Om system for innføring av nye metoder
Beslutningsforum for nye metoder er del av det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Systemet skal sørge for at nye metoder som innføres blant annet er sikre og effektive, og at konsekvenser for helsetjenesten og samfunnet er vurdert før disse tas i rutinebruk.

Les mer om System for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten: Hvem gjør hva?

Mediekontakt
Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815.