logo Nye metoder

Hvem gjør hva i Nye metoder

Nye metoder er et nasjonalt prioriteringssystem, og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til nye metoder og legemidler i spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Det involverer mange aktører.

Her får du en oversikt over hvem som gjør hva i Nye metoder-systemet:

I 2020 lovfestet Stortinget at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system, som beslutter hvilke metoder som kan tilbys i sykehusene (spesialisthelsetjenesten). Nye metoder er det systemet. 

Det er flere ulike aktører, som fageksperter i sykehusene, Direktoratet for medisinske produkter, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp og brukerrepresentanter, som er aktører og bidrar inn i Nye metoder. Da blir beslutningsgrunnlaget best mulig.

Nye metoder består av et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og andre deler av helsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten består av de fire regionale helseforetakene, sykehusene i Norge og andre foretak, som IKT og Sykehusapotek.

Andre deler av helsetjenesten består av Folkehelseinstituttet, Direktoratet for medisinske produkter, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF.

Nedenfor kan du klikke deg inn for å lese mer om de ulike aktørenes roller:

 • Beslutter hvilke metoder som kan brukes i spesialisthelsetjenesten eller som ikke skal brukes etter gjennomført nasjonal metodevurdering (Beslutningsforum for nye metoder, se under).
 • De administrerende direktørene i de fire RHF-ene er beslutningstakere i Beslutningsforum for nye metoder.
 • Fagdirektørene i de fire RHF-ene er beslutningstakere i Bestillerforum for nye metoder (Bestillerforum, se eget punkt).
 • Hvert RHF har 1-2 RHF-koordinatorer som er kontaktpunkt for Nye metoder. (RHF-koordinatorer, se eget punkt).
 • Leder møtene i referansegruppene (referansegruppene, se eget punkt).

 • Gjennomfører metodevurderinger på oppdrag fra Bestillerforum.
 • Utarbeider egnethetsvurderinger på innkomne anmodninger og forslag til Bestillerforum.
 • Drifter en metodevarslingsfunksjon.
 • Deltar med to representanter i Bestillerforum.
 • Er observatør i referansegruppene.
 • Har en nasjonal støttefunksjon for mini-metodevurderinger og ansvar for den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger.

 • Gjennomfører metodevurderinger på oppdrag fra Bestillerforum.
 • Utarbeider egnethetsvurderinger på innkomne anmodninger og forslag til Bestillerforum.
 • Deltar med to representanter i Bestillerforum.
 • Er observatør i referansegruppene.

 

 

 • Bidrar i metodevurderinger som involverer medisinsk stråling og har ansvar for å påse at strålevernsmessige hensyn blir ivaretatt i den generiske evalueringen av nye metoder som inkluderer bruk av medisinsk stråling.
 • Deltar med en representant i Bestillerforum dersom metoder som anvender/erstatter medisinsk stråling skal behandles.

 • Har to medlemmer (beslutningstakere) i Bestillerforum.
 • Ansvar for utarbeidelse og innhold i nasjonale faglige retningslinjer og Krefthandlingsprogrammer basert på beslutninger fra Nye metoder.
 • Overvåker finansieringssystemer.
 • Er observatør i referansegruppene.

 • Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta prisforhandlinger med leverandørene. Utfallet av forhandlingene bringes til Beslutningsforum som tar stilling til om en metode kan innføres eller ikke.
 • Sykehusinnkjøp HF har også ansvar for å gjennomføre anskaffelser på vegne av de regionale helseforetakene. De forvalter avtaler og sørge for at avtaleprisene for legemidler oppdateres i grossistenes og apotekenes vare- og prissystem. Mer informasjon i artikkelen om Forholdet mellom Nye metoder og anskaffelser.
 • Er observatør i referansegruppene.

Både Bestillerforum og Beslutningsforum har månedlige møter, der de vurderer innkomne saker og tar beslutninger. Se oversikt over hvem som gjør hva under:

 • Bestillerforum møtes hver måned for å gå igjennom innkomne anmodninger, forslag, metodevarsler og andre saker. Forumet gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk (SLV) eller Folkehelseinstituttet (FHI). Mer informasjon i artikkelen Bestillerforum for nye metoder.
 •  Har ansvar for å følge opp videreutviklingen av Nye metoder.

 • Beslutningsforum møtes hver måned for å gå igjennom innkomne saker og fatte beslutning om hvilke metoder som spesialisthelsetjenesten kan bruke eller ikke skal bruke.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg er det andre aktører til stede i møtene, for å belyse sakene innen sine ansvarsområder - inkludert to brukerrepresentanter, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp.
 • Ledelsen for Beslutningsforum roterer annethvert år, og deles mellom de fire regionale helseforetakene. Det er alltid en av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene som leder Beslutningsforum. 
 • Mer informasjon i artikkelen Beslutningsforum for nye metoder.

Nye metoder har et eget sekretariat. I tillegg bidrar fagdirektørsekretariatet med forberedelse til saker for fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene:

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF.
 • Har sekretariatsfunksjonene for Nye metoder som helhet, Beslutningsforum for nye metoder, Bestillerforum for nye metoder og referansegruppene.
 • Ansvar for nettsiden til Nye metoder.
 • Oppfølging av videreutvikling, monitorering og evalueringstiltak.
 • Kontakt: E-post: nyemetoder@helse-sorost.no
  Tlf. 913 04 388

 • Bistår fagdirektørene med å forberede saker til beslutning
 • Det RHF som for tiden har ansvaret for lederskapet i Bestillerforum administrerer funksjonen. 

 • sender inn forslag om nasjonale metodevurderinger
 • følger opp beslutninger fra Nye metoder
 • bidrar med innspill og fageksperter for å understøtte arbeidet med metodevurderinger på nasjonalt nivå
 • initierer og gjennomfører mini-metodevurderinger. Mini-metodevurderingene danner beslutningsgrunnlag for en eventuell innføring av metoden på det aktuelle sykehuset.

Det er fire brukerrepresentanter i Nye metoder på systemnivå. Det vil si at de representerer alle pasientgrupper og skal følge med på saksbehandlingen, og at saker og innspill behandles likeverdig. I referansegruppene deltar i tillegg organisasjoner som representerer ulike brukergrupper:

 • Nye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler.
 • Mandat og formål: Referansegruppene skal være rådgivende organ for Nye metoder og et forum for diskusjoner og innspill på overordnet strategisk nivå.
 • I begge gruppene deltar organisasjoner som representerer brukere, ulike profesjoner og leverandører. Aktørene i Nye metoder er ikke medlemmer i referansegruppene, men deltar som observatører.
 • Oversikt over medlemmer – les mer under Referansegrupper for Nye metoder.

 

 • Deltar i møtene til Bestillerforum og Beslutningsforum.
 • Er representert i referansegruppene.
 • Les mer om brukerrepresentasjon i Nye metoder i artikkelen Brukermedvirkning.

Trykk på overskriftene for å lese om rollen til koordinatorene fra de regionale helseforetakene (RHF) og ressursgruppen for mini-metodevurdering:

 • De regionale helseforetakene utpeker en til to RHF-koordinatorer fra hvert RHF.
 • Bistår og representerer RHF-ene på ulike nivå i systemet.
 • Kontakt for Nye metoder i helseforetakene.
 • Kontakt for ansatte i spesialisthelsetjenesten. Er du ansatt i spesialisthelsetjenesten og har spørsmål knyttet til metodevurderinger i din region kan du ta kontakt med RHF-koordinatoren i ditt RHF.
 • Rekrutterer fageksperter fra RHF-ene.
 • Er representert i Bestillerforum.
 • Er observatører i referansegruppene.

 

 • Lokalisert i Folkehelseinstituttet.
 • Gir metodestøtte til de lokale og regionale ressursgruppene i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger.
 • Besvarer overordnede spørsmål om mini-metodevurderinger.
 • Les mer om mini-metodevurdering på FHI sine nettsider.

Du kan også lese mer om hvem som gjør hva på spørsmål- og svarsiden (lenke til nyemetoder.no).

Sist oppdatert 26.04.2024