logo Nye metoder

Legemiddel til Peyronies sykdom innføres

Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom fikk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevraza) til behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt innføres ikke.

Publisert 27.05.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Totalt ble to nye metoder besluttet i dette møtet.

Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Les mer om beslutningene her.

Peyronies sykdom

Clostridium histolyticum (Xiapex) kan innføres til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom som alternativ for pasienter aktuelle for graftingoperasjon. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Denne behandlingen kan innføres fra 15. juni 2019, da ny pris gjelder fra denne dato.

Det antas med denne innføringen at færre pasienter må gjennomføre grafting (kirurgisk inngrep). Norske klinikere mener at clostridium histolyticum er forbundet med lavere risiko for alvorlige bivirkninger sammenlignet med graftingoperasjon. I tillegg vil færre kirurgiske inngrep bety en innsparing.

Studiene som er dokumentasjonsgrunnlag for anbefalingene viser god effekt av Xiapex (kollagenase fra clostridium histolyticum) ved peniskurvatur over 30 grader. Norske kliniske eksperter anbefaler at medikamentet primært bør forsøkes før kirurgisk inngrep hos PD pasienter som har begrenset forkalkning/plakkdannelse av tunica albuginea.

Om Peyronies sykdom (PD)

Peyronies sykdom (PD) er en bindevevssykdom i penis med arrvevsdannelse. Sykdommen oppstår ved dannelse av plakkvekst på penis (Peyronies plakk), som medfører peniskurvatur i forbindelse med ereksjon. Tilstanden debuterer ofte med ereksjonssmerter en periode før selve kurvaturen oppstår, og kan medføre varig redusert seksuell funksjon. Kurvaturen kan føre til betydelige plager og ubehag, også en betydelig psykoseksuell belastning hos en høy andel av pasientene. Sykdommen kan også resultere i andre typer deformitet av penis. Tilstanden er underdiagnostisert, med en antatt prevalens på 3-9 prosent.

Les mer på metodesiden.
Du finner beslutningen under sak 53-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Reumatoid artritt

Sarilumab (Kevzara) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt.

Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved sarilumab (Kevzara) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre
godkjente behandlingsalternativer til bruk ved behandling av alvorlig aktiv reumatoid artritt.

Det finnes i dag behandlingsalternativer for sykdommen.

Om Reumatoid artritt (RA)

Reumatoid artritt er en autoimmun sykdom som angriper leddene og gjør dem hovne, stive og smertefulle, spesielt om morgenen. RA er en kronisk og livslang sykdom. Uten sykdomsbremsende medisiner blir brusk og bensubstans skadet, med deformerte ledd, feilstillinger og forkortede muskler og sener som resultat. Andre symptomer inkluderer uttalt trøtthet (fatigue), vaskulitt og inflammasjon i sener og slimposer. RA er den vanligste form for artritt, og rammer 0,5 - 1 prosent av nordmenn. En regner med ca 1500 nye tilfeller hvert år.

Les mer på metodesiden.
Du finner beslutningen under sak 52-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no