logo Nye metoder

Legemidler mot sjeldne sykdommer

1. februar 2019 overtok de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler til bruk ved sjeldne sykdommer, i tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret.

Publisert 03.03.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

62 legemidler for sjeldne sykdommer som tidligere var finansiert over blåreseptordninger ble overført til helseforetaksfinansiering. RHF-ene vil også få finansieringsansvar for nye legemidler mot sjeldne sykdommer som kommer på markedet.

 

Alle nye legemidler, som RHF-ene har finansieringsansvar for, blir vurdert i Nye metoder før de blir besluttet innført eller ikke. RHF-ene vil også gå igjennom de 62 overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i system for Nye metoder.

I denne listen (lenke) kan du finne hvilke legemidler det gjelder.

For nye legemidler og for de overførte legemidler det er bestilt metodevurdering (helseøkonomisk analyse) av, kan du finne informasjon om prosessen i Nye metoder for hvert enkelt legemiddel ved å søke her.

Retningslinjer for forskrivning

Hovedregelen er at pasienter som sto på behandling før 1. februar 2019 skal få behandlingen videreført så lenge den enkelte kliniker mener det er medisinsk indikasjon for dette. Det nye er nå at klinikere må forskrive en H-resept og ikke en blåresept. Detaljer rundt forskriving av H-resepter finner du her. Det er bestilt metodevurdering av flere av legemidlene som ble overført 1. februar 2019. Når disse legemidlene er under metodevurdering er hovedregelen at pasienter som allerede står på behandling skal fortsette så lenge kliniker mener det er medisinsk indikasjon for det.

For nye pasienter gjelder retningslinjene som øvrige legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

Inntil metodevurdering er gjennomført og beslutning foreligger i Nye metoder, skal forskrivning av legemidler til sjeldne sykdommer følge regler for unntak slik det er beskrevet for øvrige legemidler som er under vurdering i Nye metoder:

 • Forskriving av legemidler som ble overført til helseforetaksfinansiering 1. februar 2019 og hvor det er bestilt metodevurdering skal følge vanlige regler for unntak inntil Beslutningsforum har behandlet saken. Unntaksbestemmelsene er beskrevet på nyemetoder.no
 • Forskrivning av legemidler som ble overført til helseforetaksfinansiering 1. februar 2019 og hvor det ennå ikke er bestilt metodevurdering eller definert annen prosess for produktet skal følge regler for unntak slik det er for legemidler som er under metodevurdering. Det innebærer at:
 • Ved oppstart av behandling for enkeltpasient skal:
  1. Avdeling/enhet diskuterer saken med fagdirektør/fagsjef i det aktuelle helseforetak.
  2. Beslutning om unntak for den aktuelle pasient gjøres av fagdirektør/fagsjef.
  3. Kopi av beslutningen uten personidentifiserbare opplysninger sendes det regionale helseforetaket ved fagdirektør.

 

 • Ved oppstart av behandling for en definert pasientgruppe:
  1. Fagmiljø i et eller flere helseforetak formidler et begrunnet ønske om unntak til ledelsen i sitt/sine helseforetak.
  2. HF-ledelsen avgjør om man vil legge saken frem for det interregionale fagdirektørmøte.
  3. Det interregionale fagdirektørmøte beslutter om man gir unntak, hvordan et evt. unntak skal være avgrenset (indikasjoner), og om det skal legges føringer for funksjonsfordeling mellom helseregionene.
 • Kopi av beslutningene sendes til Sykehusinnkjøp til nyelegemidler@sykehusinnkjop.no

Sykehusinnkjøp HF planlegger også å gjennomføre anskaffelser for de overførte legemidlene.

Enkelte av legemidlene er eller vil bli inkludert i anskaffelsene som Sykehusinnkjøp HF er ansvarlige for å gjennomføre. Det blir utarbeidet en anbefaling om bruk av legemidlene som inngår i en anskaffelse. For mer informasjon om hvilke produkter det gjelder, se listen under og Sykehusinnkjøp HF sine hjemmesider.

 

 Liste over overførte legemidler mot sjeldne sykdommer