logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 11. juni 2018

Seks metoder og legemidler ble vurdert på møtet. Se sakslisten

Publisert 05.06.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 

Sak 68-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 69-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. mai 2018

 

Sak 70-2018
Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) for behandling av malignt melanom. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 71-2018
Alectinib (Alecensa) - Førstelinjebehandling av avansert ALK-postitiv ikke-småcellet lungekreft. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 72-2018
Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av pasienter med urotelialt karsinom som har mottatt kjemoterapi. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 73-2018
Behandling med palbociklib (Ibrance) i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av HR+/HER2- lokalavansert/metastatisk brystkreft. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 74-2018
Behandling med palbociklib (Ibrance) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR+/HER2- lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrinbehandling. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 75-2018
MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner. Mer informasjon på metodesiden

 

Sak 76-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 13, 1, jf. FLV § 13, 1 nr. 2.

 

Sak 77 -2018
Referatsaker

  1. Brev av 22. mai 2018 fra Diabetesforbundet med kommentarer til beslutning vedr. Sak 065-2018 FreeStyle Libresystemet for egenmåling av blodsukker – for barn.
  2. Brev av 27. mai 2018 fra Finn Helge Quist ang. Beslutningsforums avslag på kreftmedikamentet Ixazomib (Ninlaro) – klage støttet av 2.124 underskrifter.
  3. E-poster fra fem enkeltpersoner vedr. klage på avslag knyttet til godkjenning av Ixazomib (Ninlaro) for behandling av myelomatose. E-postene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.1
  4. Brev av 31. mai 2018 fra advokatfirmaet Lippestad på vegne av organisasjonen SMA Norge – anmodning til Beslutningsforum om å foreta en fornyet vurdering av beslutningen vedrørende Spinraza til SMA-pasienter over 18 år.

Sak 78-2018
Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.