logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. desember 2018

Ni legemidler skal vurderes i møtet. Se sakslista for oversikt. Møtet holdes mandag 17. desember 2018, klokka 09.30 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Publisert 11.12.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 

Sak 143-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

Sak 144-2018

Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. november 2018.

 

Sak 145-2018

Innføring av nye legemidler når det eksisterer et anbud.

 

Sak 146-2018

Andre prismodeller for legemidler.

 

Sak 147-2018

Lenalidomid (Revlimid) til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 148-2018

Letermovir (Prevymis) ved forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 149-2018

Tivozanib (Fotivda) til behandling av avansert nyrecellekarsinom. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 150-2018

Emicizumab (Hemlibra) til behandling av pasienter med hemofili A med utviklet inhibitorer (antistoffer). Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 151-2018

Osimertinib (Tagrisso) til behandling av ikke-småcellet lungekreft med T790M-mutasjon. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 152-2018

Tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 153-2018

Velmanase alfa (Lamzede) ved behandling av alfa-mannosidose. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 154-2018

Adalimumab (Humira) til behandling av hidradenitis suppurativa - ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 155-2018

Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) til behandling av hemofili A – ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 156 -2018

Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.

 

Sak 157 -2018

Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.