logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. desember 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 18.12.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

Sak 112-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 113-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 20. november 2017 og 8. desember 2017

Sak 114-2017
Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid til behandling av refraktær eller residiv myelomatose. Les mer på metodesiden (link)

Sak 115-2017
Liposomal irinotekan (Onivyde) til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin.Les mer på metodesiden (link)

Sak 116-2017
Ramucirumab (Cyramza) i kombinasjon med paklitaksel til behandling av ventrikkelkreft etter førstelinjebehandling. Les mer på metodesiden (link)

 

Sak 117-2017
Harmonisering av ordlyd i beslutningsformulering nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft

 

Sak 118-2017
Innføring av karantene i forbindelse med prisforhandlinger/anbud - ny rutine, oppfølging av sak 106-2017, sak C

 

Sak 119-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

 

Sak 120-2017
Referatsaker:

  1. E-post fra Kjetil Salomonsen av 8. desember 2017 ad. Spinraza. E-posten er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1.

Sak 121-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For eventuelle intervjuer eller andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815.