logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. januar 2021

Fire metoder ble vurdert i møtet. Protokollen er nå publisert.

Publisert 12.01.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble avholdt på Video/Skype fra 9:30-11.

Saksliste

 

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. desember.
  • ID2019_112 Ustekinumab (Stelara) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra 6 år. Lenke til metodeside.
  • ID2019_035 Polatuzumabvedotin (Polivy) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin til behandling av pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent diffust storcellet B-cellelymfom som ikke er aktuelle for stamcelleterapi. Lenke til metodeside.

  • ID2018_112 Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter ≥ 12 år med cystisk fibrose. Lenke til metodeside.

  • ID2020_029 Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) som kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose. Lenke til metodeside.

  • Legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt

  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no

eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no