logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. november 2019

Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 11.11.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet starter kl. 0930 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. For mer informasjon, se lenke til metodesidene for hver sak. 

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 21. oktober 2019.
 • Behandling med rituksimab for MS, Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab ved relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)
  Lenke til metodeside.
 • Ocrelizumab (Ocrevus) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS), ny vurdering
 • Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab, til bruk ved relapserende-remitterende MS (RRMS). Lenke til metodeside.
 • Damoctocog alfa pegol (Jivi) til behandling av hemofili A
 • Niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med tilbakefall av BRCA-positiv platinasensitiv høygradig epitelial kreft i eggstokk, eggleder, eller primær kreft i bukhinne som har respondert (helt eller delvis) på platinabasert kjemoterapi
 • Nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft (av typen plateepitelkarsinom og av typen ikke-plateepitelkarsinom) som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi
 • Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin ved behandling av ikkesmåcellet lungekreft som har EGRF-mutasjon eller er ALK-positiv
 • Dacomitinib (Vizimpro) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC)
 • Dupilumab (Dupixent) til pasienter med alvorlig astma
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Referatsaker
 • Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl. 

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no