logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. november 2020

Fem metoder ble vurdert i møtet. Protokollen er publisert.

Publisert 17.11.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt på Skype kl. 9:30-11.

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 26. oktober.
  • ID2019_040 Siponimod (Mayzent) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS). Lenke til metodeside
  • ID2019_046 Betibeglogene autotmcel (Zynteglo) genterapi til behandling av betatalassemi. Lenke til metodeside
  • ID2018_099 Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Lenke til metodeside
  • ID2020_102 Sofosbuvir og velpatasvir (Epclusa) til behandling av kronisk hepatitt C-virus-infeksjon hos pasienter i alderen 6 år og eldre og som veier minst 17 kg. Lenke til metodeside
  • ID2020_101 Ledipasvir og sofosbuvir (Harvoni) til behandling av kronisk hepatitt C hos voksne og barn i alderen 3 år og eldre. Lenke til metodeside
  • Legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Referatsaker
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no
eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no