logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 2018

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 26.02.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 

Sak 21-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

Sak 22-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 2. februar 2018 og 12. februar 2018

 

Sak 23-2018
Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade. Link til metodesiden

 

Sak 24-2018
Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. Link til metodesiden

 

Sak 25-2018
Lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI). Link til metodesiden

 

Sak 26-2018
Olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin til behandling av avansert bløtvevssarkom. Link til metodesiden

 

Sak 27-2018
Bezlotoxumab (Zinplava) til forebygging av tilbakefall av clostridium difficile-infeksjon, presisering av beslutning i sak 103-2017. Link til metodesiden

 

Sak 28-2018
Behov for ny rutine knyttet til nye pristilbud. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

 

Sak 29-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

 

Sak 30-2018
Referatsaker

  1. E-post fra Frode D. Homb av 29. januar 2018 ad.Innspill fra Sarkomer angående Olaratumab (Lartruvo)

Sak 31-2018
Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For eventuelle intervjuer eller andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815. Andre henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-nord.no.