logo Nye metoder

Innhenting av innspill til metodevarsler og forslag fra RHF-ene

Hvert regionale helseforetak har etablert en prosess der det aktivt innhentes innspill fra ansatte klinikere og fagmiljø i helseforetakene til metodevarsler og forslag

​RHF-koordinatorer i hver region innhenter innspill fra ansatte i helseforetakene til metodevarsler og forslag før behandling av metodene i Bestillerforum. I denne prosessen benyttes det et eget innspillsskjema med logo fra hvert RHF. Skjemaene skal kun benyttes til innspill som er en del av den prosessen som er etablert i RHF-ene.

 

Alle andre - også klinikere som ønsker å gi innspill på eget initiativ - må benytte det ordinære innspillsskjemaet som finnes under overskriften Gi innspill her (lenke). Alle innspill som kommer før behandling av saken i Bestillerforum for nye metoder blir lagt ved sakspapirene til møtet. 

Innspillsskjema til innhenting av innspill fra ansatte i helseforetakene

 

Innspillsskjema for innhenting av innspill i Helse Sør-Øst

Innspillsskjema for innhenting av innspill i Helse Vest

Innspillsskjema for innhenting av innspill i Helse Midt-Norge

Innspillsskjema for innhenting av innspill i Helse Nord

 

Innspillsskjemaene skal sendes i henhold til mottakere og frister som er sendt ut fra RHF-koordinator i regionen.

 

Hvis du har spørsmål til prosessen eller til hvem som er RHF-koordinator i din region, ta kontakt med sekretariatet på nyemetoder@helse-sorost.no

Sist oppdatert 15.11.2023