logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2022

Beslutningsforum for nye metoder har møte 12. desember. Saksliste er lagt ut.

Passert
12.
desember
2022
 1. 12. des. 2022, 09:00 - 10:30

Tid og sted

Når

 1. 12. des. 2022, 09:00 - 10:30

Hvor

Teams

​​Saksliste

 • ​​Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. november 2022 

 • ID2021_057 Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi. Lenke til metodeside

 • ​ID2020_108 Pralsetinib (Gavreto) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer. Lenke til metodeside

 • ID2019_029 Larotrektinib (Vitrakvi) som monoterapi til behandling av pasienter over 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet, og som det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer for. Lenke til metodeside

 • ID2020_033 Ibrutinib (Imbruvica) til førstelinjebehandling ved ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) til pasienter med del (11q22) mutasjon. Lenke til metodeside

 • ID2016_002 Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Lenke til metodeside

 • ID2021_086 Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon. Lenke til metodeside

 • ​ID2021_087 Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Lenke til metodeside

 • ​ID2022_032 Abirateron i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft. Lenke til metodeside

 • ​ID2021_138 Abirateron i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med nydiagnostisert  de novo metastatisk cancer prostata. Lenke til metodeside​​

 • ​ID2022_044 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. Lenke til metodeside​

 • ​ID2022_045 Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME). Lenke til metodeside

 • ​ID2022_046 Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD). Lenke til metodeside

 • ​ID2018_066 Emicizumab (Hemlibra) til rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2021_054 Pegcetacoplan (Aspaveli) til behandling av voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som er anemiske etter behandling med C5-inhibitor i minst 3 måneder. Lenke til metodeside

 • ​ID2020_059 Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling – Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2020_050 Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi – revurdering. Lenke til metodeside​

 • Konseptgodkjenning – alternativ prisavtale

  nusinersen (Spinraza) og risdiplam (Evrysdi) til behandling av voksne med type 2 og 3 og barn med type 3B spinal muskelatrofi. Notat fra Sykehusinnkjøp HF

 • Rutine ved publisering av offentlige sakspapirer fra møtene i Beslutningsforum for nye metoder på nettsidene 

 • Eventuelt

Saksdokumenter o​g protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.​ 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: Beslutningsforum@helse-sorost.no

​​​​