logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 11. desember 2023

Passert
11.
desember
2023
  1. 11. des. 2023

Tid og sted

Når

  1. 11. des. 2023

Fullstendig agenda for møtet er publisert her (link). Forslags- og innspillsfrist til møtet er løpt ut.


Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler

  • ID2023_090 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi som førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS≥ 1 .
  • ID2023_091 Pembrolizumab (Keytruda) som neoadjuvant og adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), stadie IIA-IIIB(N2).

  • ID2023_093 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og som ikke har del(17p)/TP53 eller del(11q).  

  • ID2023_094 Pegcetacoplan (Syfovre) til behandling geografisk atrofi (GA) sekundært til aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) hos voksne.

  • ID2021_106 Voxelotor (Oxbryta) til behandling av hemolytisk anemi grunnet sigdcellesykdom (SCD) hos voksne og barn fra 12 års alder, som monoterapi eller i kombinasjon med hydroksykarbamid.
  • ID2023_100 Concizumab (Alhemo) som rutinemessig profylakse av blødning til pasienter med Hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) med FVIII-inhibitorer og som er 12 år og eldre.

Legemiddler - revurdering

  • ID2021_107 Amivantamab (Rybrevant) til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) ekson 20 innsettingsmutasjon, etter at platinabasert behandling har mislyktes. (Flyttet hit fra novembermøtet)
  • ID2022_113 Teclistamab (Tecvayli) som monoterapi til voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling. (Flyttet hit fra novembermøtet)

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.