logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 23. januar 2023

Agenda er publisert.

Passert
23.
januar
2023
  1. 23. jan. 2023, 13:00 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 23. jan. 2023, 13:00 - 14:30

Hvor

Fysisk møte på Grev Wedels plass i Oslo

Fullstendig agenda for møtet er publisert her (link).


Innspillsfrist til møtet er løpt ut (10. januar)​.


Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

  • Forslag: ID2023_001​ Anakinra (Kineret) til behandling av autoinflammatorisk perikarditt som ikke responderer adekvat på behandling med kolsisin og glukokortikoider, og som har residivert gjentatte ganger på denne behandling, eller ved forsøk på nedtrapping av glukokortikoider.

  • Forslag: ID2023_002​ Dalbavancin (Xydalba) til behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSSI, acute bacterial skin and skin structure infections).

  • Forslag: ID2023_004 Mupirocin nesesalve som forebyggende behandling av postoperative infeksjoner ved protesekirurgi i knær og hofter.

  • Forslag: ID2023_005 Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.​

  • Metodevarsel: ID2023_007 Krisantaspase som del av et kjemoterapeutisk regime til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoblastlymfom (LBL) hos voksne og barn som har utviklet hypersensitivitet for eller stille inaktivering av asparaginase fra E. coli-bakterier.

  • Metodevarsel ID2023_008 Pirtobrutinib som monoterapi til behandling av voksne med residiverende eller refraktært mantelcellelymfom som tidligere har fått behandling med en Brutons tyrosinkinasehemmer.

  • Metodevarsel ID2023_009​ Tocilizumab (RoActemra) for å bremse nedgangen i lungefunksjon hos voksne med systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom.​​

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Forslag: ID2023_003​ Individuelle kostanbefalinger basert på biokjemiske analyser og ernæringsanalyser som behandling ved schizofreni og autismespekterforstyrrelser.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.