logo

ID2023_005

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo) – Indikasjon XI

I kombinasjon med to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.
Til beslutning
10.11.2023

Forslag

Sendt inn
01.11.2022
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_005
Om metoden
Legemiddeler (infusjon) til behandling av lungekreft. Se relasjon til ID2020_056.

​​​Forslag​​ (Publisert 07.11.2022). Subgruppeanalyse for en del av ID2020_056 hvor beslutning foreligger.​

Tidligere også sendt inn forslag fra Kreftforeningen – se ID2022_015​.

Klinikerinnspill​ (publisert 16.01.2023)

Bestillerforum for nye metoder 23.01.2023

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Innsendt analyse for nivolumab + ipilimumab bør baseres på data fra CheckMate 9LA studien alene, men det er ønskelig at relevante data fra CheckMate 227 legges ved som tilleggsinformasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her , se sak 006-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2023
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) og prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
10.11.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 15.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (lenke) (publisert 06.11.2023)

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.