logo Nye metoder

ID2022_015

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - I kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
10.01.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten: Lungekreftforeningen
ID-nummer
ID2022_015
Om metoden
Legemiddeler (infusjon) til behandling av lungekreft. Se relasjon til ID2020_056.

​Forslag - subgruppeanalyse for en del av ID2020_056 hvor beslutning foreligger.

Innspill fra firma (08.03.2022)

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022):
Den godkjente indikasjonen, ID2020_056, ble metodevurdert og besluttet ikke innført 21.06.2021. Begrunnelsen for ikke å innføre var: Det er ikke vist at effekten er like god eller bedre sammenlignet med dagens behandling, og prisen er høyere.

Denne saken gjelder en subgruppe, men det foreligger ikke ny dokumentasjon eller bedre pris.

Bestillerforum gir ikke oppdrag om en metodevurdering for subgruppen med mindre det leveres ny og bedre dokumentasjon og/eller en bedre pris.

Beslutning
Det gis ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Et nytt forslag kan sendes inn når ny og bedre dokumentasjon og/eller en bedre pris foreligger.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 047-22.