logo Nye metoder

ID2021_138

Abirateron - Indikasjon IV

Kombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert  de novo metastatisk cancer prostata
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.09.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten: St. Olavs Hospital
ID-nummer
ID2021_138
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft.

​​​Forslag

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for abirateron (Zytiga) i kombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 121-22. 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021):
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abirateron (Zytiga) i kombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her, se sak 230-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp B) med tilhørende prisnotat
Utreder
Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
16.09.2022
Ferdigstilt
24.11.2022

​​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 29.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Metodevurdering​ (publisert 01.12.2022)

Prisnotat (datert 25.11.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

    1. Abirateron innføres i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata.
    2. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen. 
      ​Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.      
    3. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 170​-20221.​