logo Nye metoder

ID2021_043

Avalglukosidase alfa (Nexviadyme)

Langsiktig enzymerstatningsterapi ved Pompes sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_043

​Innspill fra firma (v. 09.12.2021)

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

Dagens behandling, alglucosidase alfa (Myozyme) er ikke tidligere metodevurdert. Prisen er høy, og det er lite trolig at alglucosidase alfa er kostnadseffektiv sammenlignet med standard støttebehandling. Alglucosidase alfa kan derfor ikke godtas som eneste komparator i analysen.

Beslutning

Nåværende oppdrag ID2021_043 opprettholdes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 034-22.

***

Metodevarsel.pdf
Innspill fra firma

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021):

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avalglucosidase alfa til langsiktig enzymerstatningsterapi ved Pompes sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 065-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Hurtig metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
07.02.2024

Status

Statens legemiddelverk har levert et notat til oppdraget (se under). Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 14.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2021_043 (PDF) (publisert 19.12.2023)

Prisnotat (PDF) (datert 05.02.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Avalglukosidase alfa (Nexviadyme) innføres ikke til langsiktig enzymerstatningsterapi (ERT) for behandling av pasienter med Pompes sykdom (syre-α-glukosidasemangel).
  2. Prisen på behandlingen er svært høy og står ikke i et rimelig forhold til forventet nytte av behandlingen. Leverandør har ikke levert dokumentasjon som gjør det mulig å beregne kostnad-nytteverdien.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 034-2024.