logo Nye metoder

ID2020_007

Baricitinib (Olumiant)

Behandling av alvorlig atopisk dermatitt (eksem) hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Kort om siste status

 Leverandøren har anmodet om en vurdering av en indikasjonsutvidelse.  

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_007

 

Status (15.04.2024)

Leverandøren har anmodet om en vurdering av en indikasjonsutvidelse: Bruk til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og pediatriske pasienter fra 2 år og eldre som er kandidater for systemisk behandling. Nye metoder gjennomgår nå anmodningen. Beslutningen som foreligger fra Beslutningsforum (se under) er gjeldende.

Anmodning_indikasjonsutvidelse ID2020_007 (PDF) (publisert 15.05.2024) 

***

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020)

En forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt mot dupilumab (B) gjennomføres ved Statens legemiddelver​k for behandling med baricitinib for alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum R​HF finner du her. Se sak 128-20.​

***

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for baricitinib (Olumiant) til behandling av både moderat og alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Dette kan leveres som to analyser, en for moderat og en for alvorlig.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 055-20.

Metodevarsel_ID2020_007(13.02.2020)​

Innspill fra leverandør (04.03.2020)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt (B)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
24.06.2020
Ferdigstilt
16.11.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 27.11.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat
Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Baricitinib (Olumiant) innføres til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling og hvor det ikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling eller hvor man har kontraindikasjoner for andre tilgjengelige alternativer.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen skal gjennomføres i tråd med Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi.

4. Herunder skal følgende anbefalinger legges til grunn:
Biologiske legemidler kan forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller ikke-kommersielt privat sykehus med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.

Følgende startkriterier gjelder, og alle skal være oppfylt:
1. Krav til alvorlighet: EASI-skår over eller lik 21, POEM-skår ≥ 17, og DLQI-skår ≥ 11.
2. Alvorlig sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder.
3. Biologisk behandling kan benyttes når behandlingsmål ikke er nådd, eller effekten er kortvarig, ved bruk av topikal og/eller lysbehandling, og når minst en systemisk behandling er prøvd.

Følgende stoppkriterier gjelder:
1. Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, bør denne stoppes etter 16 uker.
2. Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder anbefales det å stoppe behandlingen.

Ved residiv kan behandling gjenopptas.

Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI, POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter med differensialtelling, ALAT og Serum-kreatinin.

5. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. februar 2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 116-2020.