logo Nye metoder

ID2022_033, (ID2019_081) revurdering av ID2017_075

Brentuksimabvedotin (Adcetris) - Indikasjon III - Revurdering

Behandling av voksne pasienter med CD30+ kutant T-cellelymfom (CTCL) etter minst en tidligere systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn av
Sykehusinnkjøp HF
ID-nummer
ID2022_033, (ID2019_081) revurdering av ID2017_075
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lymfom

​Se sammen med ID2017_075 - beslutning foreligger!

Det har kommet klinikerinnspill* (11.02.2022) til metoden knyttet til antall behandlingssykluser som benyttes i norsk klinisk praksis

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
Oppdatert 08.03.2023**

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brentuksimabvedotin (Adcetris) til behandling av CD30+ Mycosis fungoides eller primært kutant anaplastiskt storcellet T-cellelymfom som mottatt minst en systemisk tidligere behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS (ID2022_033).
Firma bes om å sende inn data som belyser effekt og sikkerhet basert på et lavere antall behandlingssykluser enn det som ble benyttet i studien som lå til grunn for forrige metodevurdering (ID2017_075).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 037-22.

*Innspill fra Norsk lymfomgruppe. Mottatt 11.02.2022 (dvs. for seint til å bli del av sakspapirene til møtet.)

 

**Tidligere beslutning:
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brentuksimabvedotin (Adcetris) til behandling av CD30+ Mycosis fungoides eller primært kutant anaplastiskt storcellet T-cellelymfom som mottatt minst en tidligere behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS (ID2022_033).
Firma bes om å sende inn data som belyser effekt og sikkerhet basert på et lavere antall behandlingssykluser enn det som ble benyttet i studien som lå til grunn for forrige metodevurdering (ID2017_075).

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.09.2019) (subgruppe, ID2019_081)
Bestillerforum RHF ber LIS om å ta kontakt med firma. Når en ny pris foreligger melder LIS saken på ny til et møte i Bestillerforum RHF.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 141-19.

Forslag (PDF)* (11.06.2019) fra fagmiljø om revurdering av subgruppe. (ID2019_081)

Innspill fra pasientforening (11.09.2019)

Innspill fra leverandør (10.09.2019)

*Dette er et forslag om å revurdere beslutningen for en subgruppe innenfor ID2017_075.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
12.07.2022

 

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 28.03.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Statens legemiddelverk har levert en metodevurdering til oppdraget (se under).

Metodevurdering ID2022_033 (PDF)  (publisert 29.03.2023)

Prisnotat (datert 22.03.2023)


Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2023)

    1. Brentuksimabvedotin (Adcetris) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med CD30+ kutant T-cellelymfom (CTCL) etter minst én tidligere systemisk behandling.  
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2023 under sak 039-2023.