logo Nye metoder

ID2017_075

Brentuksimabvedotin (Adcetris) - Indikasjon III

Behandling av CD30+ Mycosis fungoides eller primært kutant anaplastiskt storcellet T-cellelymfom som mottatt minst en tidligere behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.08.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_075
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lymfom.

Stausinformasjon etter Bestillerforum 14.02.2022: Se metode  ID2022_033 som blir en revurdering av ID2017_075.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
23.03.2018
Ferdigstilt
05.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.10.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
19.11.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (19.11.18)

Brentuksimabvedotin (Adcetris) innføres ikke til behandling av pasienter med CD30+ kutan T-celle lymfom.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 19.11.2018 finner du her - se sak 135-2018.