logo Nye metoder

ID2020_097

Buprenorfinimplantat (Sixmo)

Behandling av opioidavhengighet
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.09.2020
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_097
Om metoden
Legemiddel (implantat) til behandling av opioidavhengighet.

​​Metodevarsel

Innspill fra firma

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader sett i forhold til behandlingsalternativer i norsk klinisk praksis (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for buprenorfinimplantat (Sixmo) som vedlikeholdsbehandling for opioidavhengighet hos klinisk stabile voksne pasienter som ikke krever mer enn 8 mg/dag med sublingval buprenorfin, innen en ramme av medisinsk, sosial og psykologisk behandling. Prisnotat
utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (23.11.2020) finner du her, se sak 206-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.11.2020
Type
Forenklet metodevurdering, type/løp D
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
10.06.2021
Ferdigstilt
11.11.2021

​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 16.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

    1. Buprenorfinimplantat (Sixmo) innføres til behandling av opioidavhengighet.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.01.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 171-2021.​