logo Nye metoder

ID2022_070

Cemiplimab (Libtayo)

I kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 1 % tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er aktuelle for definitiv kjemoradioterapi, eller  - metastatisk NSCLC.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_070

Metodevarsel

Innspill fra firma (MSD) (07.06.2022)

Innspill fra firma (MSD) ID2022_070 (PDF) (publisert 29.04.2024)

 

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Leverandør har registrert legemiddelet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler». Bestillerforum endrer derfor følgende oppdrag til prisnotat og justerer i henhold til endelig indikasjonsordlyd: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for cemiplimab (Libtayo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 1 % tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik, som har:
- lokalavansert NSCLC som ikke er aktuelle for definitiv kjemoradioterapi, eller 
- metastatisk NSCLC.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 066-24.

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cemiplimab (Libtayo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er aktuelle for definitiv kjemoradioterapi, eller - metastatisk NSCLC. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 115-22

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.04.2024
Ferdigstilt
14.05.2024

Generell informasjon

Gjennom utkvittering godkjenner Bestillerforum at et oppdrag er tilfredsstillende besvart. Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status 21.05.2024

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene er (21.05.2024) sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.