logo

ID2021_104

Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos Liposomal) - Revurdering

Behandling av voksne personer med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC).
Til beslutning
20.11.2023

Forslag

Sendt inn
25.06.2021
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2021_104
Om metoden
Legemiddel til behandling av leukemi.

Nytt forslag om revurdering av metode ID2018_063​
Forslag

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)
Innsendt helseøkonomisk analyse fra firma må være i tråd med de tilbakemeldingene som ble gitt av Statens legemiddelverk sist gang saken ble vurdert: Se metodevurdering for ID2018_063 for utfyllende informasjon om
tilbakemeldingene firma fikk i forbindelse med den forrige utredningen.
Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cytarabin/daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 27.09.2021 finner du her​, se sak 172-21. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
20.11.2023

​​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 09.11.2023)

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.