logo Nye metoder

ID2021_104

Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos Liposomal) - Revurdering

Behandling av voksne personer med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2021
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2021_104
Om metoden
Legemiddel til behandling av leukemi.

Nytt forslag om revurdering av metode ID2018_063​
Forslag

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)
Innsendt helseøkonomisk analyse fra firma må være i tråd med de tilbakemeldingene som ble gitt av Statens legemiddelverk sist gang saken ble vurdert: Se metodevurdering for ID2018_063 for utfyllende informasjon om
tilbakemeldingene firma fikk i forbindelse med den forrige utredningen.
Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cytarabin/daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 27.09.2021 finner du her​, se sak 172-21. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
10.06.2022
Ferdigstilt
20.11.2023

​​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 09.11.2023)

Prisnotat (datert 15.11.2023) 

Prisnotat (datert 21.12.2023)

Prisnotat (PDF) (datert 16.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.02.2024)

  1. Cytarabin/daunorubicin (Vyxeos liposomal) innføres til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC).
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.03.2024, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 12.02.2024 under sak 017-2024.     

 

Beslutning regionale fagdirektører (03.01.2024)

    1. Prisnotat datert 21.12.2023 sendes ikke til Beslutningsforum.
    2. Saken sendes tilbake til Sykehusinnkjøp som bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.12.2023)

  1. Cytarabin/daunorubicin (Vyxeos Liposomal) innføres ikke til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC).
  2. Det er ikke dokumentert en nytte som står i et rimelig forhold til prisen. 
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 140-2023.