logo Nye metoder

ID2015_001

Enzalutamid (Xtandi) - Indikasjon II

Førstelinjebehandling av prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.01.2015
Sendt inn av
Leverandør, Astellas Pharma AS
ID-nummer
ID2015_001
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til førstelinjebehandling av prostatakreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk. Bestillerforum RHF ber samtidig om at metoden inngår i den fullstendige metodevurderingen med ID2014_030 som pågår hos Kunnskapssenteret.​

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.02.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
23.02.2015
Ferdigstilt
26.05.2015

Beslutning

Beslutning tatt
15.06.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (15.06.2015)

Enzalutamid (Xtandi) innføres til førstelinjebehandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn med ingen eller lette symptomer og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert.

 

Beslutningen gjelder kun, dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 1. november 2015.

 

Beslutningsforum 15.06.2015 - protokoll

Beslutningsforum 15.06.2015 - innkalling og saksdokumenter